Search result for

อุ่นขึ้น

(6 entries)
(0.1243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุ่นขึ้น-, *อุ่นขึ้น*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุ่นขึ้น[v. exp.] (un kheun) FR: se réchauffer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get hot    [PHRV] ร้อนขึ้น, See also: อุ่นขึ้น
thaw    [VI] ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ), See also: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย (อากาศ)
warm    [VI] อุ่นขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ

Are you satisfied with the result?

Go to Top