Search result for

canned

(63 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canned-, *canned*, cann, canne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canned[ADJ] ที่บรรจุในกระป๋อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canned beefเนื้อวัวกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned crab meatเนื้อปูกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fish industryอุตสาหกรรมปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foodsอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foods industryอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fruitผลไม้กระป๋อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canned (adj ) สำเร็จรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He got canned from all his ads and went into hiding.แน่ล่ะ มีเรื่องมีราว คนฮือฮากัน แล้วก็โดนไล่ออก Scandal Makers (2008)
Now, I love Jean but she buys all this canned food in case of a hurricane or something and she never eats it.ตอนนี้,ฉันรักยีน... แต่เธอซื้ออาหารกระป๋อง สำหรับกรณีเกิดพายุหรือบางอย่าง... ..และเธอไม่เคยกินมันเลย Nights in Rodanthe (2008)
Cheap shot. Canned pineapple?เมาแบบประหยัด สัปปะรดกระป๋องล่ะครับ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Call me back, please. This is serious. Everybody's getting canned around here.โทรกลับผมด้วย,ได้โปรด.เรื่องสำคัญ\\ทุกคนที่นี่เตรียมตัวกันไว้ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
So, uh, listen, we're pretty good on canned goods for now,งั้นฟังนะ ตอนนี้เรายังโอเคกับ อาหารกระป๋องอยู่ The End (2009)
By the way, because your husband canned me, Tom had to quit school.อีกประการหนึ่ง เป็นเพราะสามีเธอไล่ฉันออก ทำให้ทอมต้องเลิกเรียน Boom Crunch (2009)
- these yams. these canned yams.แยมนี่ พวกแยมกระป๋องนี่ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
- i'm thankful for canned yams.ขอขอบคุณ มันบดกระป๋อง Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
- uh, canned goods i think it was.อ้า อาหารกระป๋อง ผมก็คิดว่ามันดี Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You mean the canned coffee from earlier?หมายถึงกาแฟกระป๋องเมื่อกี้เหรอครับ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Beckman canned me, all right, man.เบคแมนสั่งแบนผม Chuck Versus the Pink Slip (2010)
So, I got canned from Benihana a few weeks ago, and Anna took off with the prep chef.ฉันเลยทำบานิฮาน่าบรรจุกระป๋อง สองสามอาทิตย์ก่อน และแอนนาออกไปพร้อมกับศาสตราจารณ์เชฟ Chuck Versus the Pink Slip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cannedAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
cannedBill was canned from his job last week.
cannedCanned food doesn't interest her.
cannedHe gave me a select brand of canned goods.
cannedI wonder whether he'll make it here on time tomorrow. Want to bet a canned drink on it?
cannedThey canned the fruits to preserve them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารกระป๋อง[N] canned food
ผลไม้กระป๋อง[N] canned fruit
เครื่องกระป๋อง[N] canned food, See also: canned goods, tinned goods, tinned food, Syn. อาหารกระป๋อง, Example: เขาใส่บาตรด้วยเครื่องกระป๋องหลายชนิดทั้งคาวและหวาน, Count unit: กระป๋อง
ปลากระป๋อง[N] canned fish, See also: tinned fish, Example: ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารสำเร็จรูปจำพวกปลาบรรจุกระป๋อง
อาหารกระป๋อง[N] canned food, See also: tinned food, Example: เพื่อนในวงสนทนาเริ่มลดอาหารบางอย่างลง เช่น เนื้อสัตว์ และอาหารกระป๋อง, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารที่บรรจุกระป๋อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang krapǿng) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food   FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
ผลไม้กระป๋อง[n. exp.] (phonlamāi krapǿng) EN: canned fruit   FR: fruit en conserve [m]
ปลากระป๋อง[n. exp.] (plā krapǿng) EN: tinned fish ; canned fish   FR: poisson en conserve [m] ; conserve de poisson [f]
สับปะรดกระป๋อง[n. exp.] (sapparot krapǿng) EN: canned pineapple   FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
สัตว์น้ำกระป๋อง[n. exp.] (sat nām krapǿng) EN: canned seafood   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNED    K AE1 N D
CANNEDY    K AE1 N AH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canned    (v) (k a1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büchsen...canned [Am.]; tinned [Br.] [Add to Longdo]
Büchsenfleisch {n}canned meat [Am.]; tinned meat [Br.] [Add to Longdo]
Dosenbier {n}canned beer [Add to Longdo]
Konservenmusik {m}; Musik aus der Konservecanned music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンドソフトウェア[, kyandosofutouea] (n) {comp} canned software [Add to Longdo]
キャンドルーチン[, kyandoru-chin] (n) {comp} canned routine [Add to Longdo]
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name) [Add to Longdo]
ツナ[, tsuna] (n) tuna (usu. refers to canned tuna); (P) [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
ライトツナ[, raitotsuna] (n) light canned tuna (wasei [Add to Longdo]
ライトツナフレーク[, raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei [Add to Longdo]
蟹缶;蠏缶[かにかん, kanikan] (n) canned crab [Add to Longdo]
缶コーヒー[かんコーヒー, kan ko-hi-] (n) canned coffee; (P) [Add to Longdo]
缶ジュース[かんジュース, kan ju-su] (n) canned juice; canned soft drink; can of juice; can of soft drink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 canned \canned\ adj.
   1. Recorded; in contrast with {live}; -- used of sound or
    video broadcasts.
 
   Syn: filmed, taped, tape-recorded.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. Sealed in a can or jar.
 
   Syn: tinned.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can \Can\, v. t. [imp. & p. p. {Canned}; p. pr. & vb. n.
   {Canning}.]
   To preserve by putting in sealed cans [U. S.] "Canned meats"
   --W. D. Howells.
   [1913 Webster]
 
   {Canned goods}, a general name for fruit, vegetables, meat,
    or fish, preserved in hermetically sealed cans.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canned
   adj 1: recorded for broadcast; "a transcribed announcement";
       "canned laughter" [syn: {canned}, {transcribed}]
   2: sealed in a can or jar [syn: {canned}, {tinned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top