Search result for

ems

(50 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ems-, *ems*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
EMS    [ABBR] บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
EMS    [ABBR] ระบบการเงินของยุโรป (คำย่อของ European Monetary System)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก
gemsbok(เจมซฺ'บอค) n. ละมั่งขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้
gemstone(เจมซฺ'โทน) n. เพชรพลอยที่ยังไม่เจียรไน
hemstitch(เฮม'สทิช) n. ลายประดับจากการดึงเส้นด้ายออก,การเย็บอย่างเย็บริมผ้าเช็ดหน้า. vt. เย็บโดยวิธีดังกล่าว
systems analysisการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้อุปกรณือิเล็คทรอนิคส์ช่วย
systems unitเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยบันทึกข้อมูล บางทีก็เรียกกันง่าย ๆ ว่า คอนโซล (console) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องเรียกว่า บริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ เมาส์
themselves(เธม'เซลซฺ') pron.,pl. พวกเขา,พวกเขาเหล่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเอ็มเอส    [N] Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดอกไม้ไหว[n.] (døkmāiwai) EN: paper flowers with quivering stems   
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems   FR: ça semble ... ; ça paraît
จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān kap panhā) EN: deal with problems   FR: gérer les problèmes
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classifier : sizes (of items)]   FR: [classificateur : tailles]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMSLIE    EH1 M S AH0 L IY0
EMSWILER    EH1 M Z W AY2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Emsworth    (n) (e1 m z w @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
bremsen[เบร๊ม-เซ่น] (vi) |bremste, hat gebremst| เบรก หยุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EWS : Europäisches WährungssystemEMS : European Monetary System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
シスコシステムズ[しすこしすてむず, shisukoshisutemuzu] Cisco Systems [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EMS
     Energy Management System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EMS
     Enhanced Messaging Service (mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EMS
     Expanded Memory Specification (DOS, Intel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EMS
     European Mathematical Society (org.)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top