ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levee

L EH1 V IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levee-, *levee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levee(n) เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
levee(n) คันนา
levee(n) ที่สำหรับจอดเรือ
levee(vt) สร้างเขื่อนกั้นน้ำ
levee(n) งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ, See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ, เขื่อน, เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า, ที่จอดเครื่องบิน, งานสโมสรสันนิบาต, งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike

English-Thai: Nontri Dictionary
levee(n) เขื่อน, ที่จอดเรือ, สโมสรสันนิบาต, การพระราชทานเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leveeคันดิน, ทำนบดิน, Example: ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
leveelevee, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
leveelevee, สันดินริมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)
Well, come straight into the entrance hall and this is the hall where the drums were set up and where Levee Breaks was recorded.ใช่ ที่นี่แหละ... It Might Get Loud (2008)
Black Dog, there's Levee Breaks, there's Stairway to Heaven.อย่าง "Black Dog" หรือ "Levee Breaks" แล้วก็ "Stairway to Heaven It Might Get Loud (2008)
When the levees broke, the people of New Orleans were tested.ผู้คน แห่งนิว ออร์ลีนส์ถูกตรวจสอบแล้ว Bitchcraft (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leveeThe levee kept the floodwater back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[khan] (n) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike  FR: digue [ f ] ; levée de terre [ f ]
คันดิน[khan din] (n, exp) EN: ridge ; earthen dyke  FR: levée de terre [ f ] ; digue [ f ]
คนไร้มรรยาท[khon rai manyāt] (n) FR: personne mal élevée [ f ]
ศาลาการเปรียญ[sālā kānparīen = sālā kānprīen] (n, exp) EN: sermon hall in a monastery  FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
สุภาพชน[suphāpchon] (n) EN: gentlefolk ; polite people ; gentlemen  FR: personnes bien élevées [ fpl ] ; gentlemen [ mpl ]
ทำนบ[thamnop] (n) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [ f ] ; levée de terre [ f ] ; barrage [ m ] ; déversoir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEVEE L EH1 V IY0
LEVEES L EH1 V IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levee (n) lˈɛviː (l e1 v ii)
levees (n) lˈɛvɪz (l e1 v i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgenempfang { m } | Morgenempfänge { pl }levee | levees [Add to Longdo]
Uferwall { m }; Uferdamm { m }; künstlicher Deichlevee dike; embankment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レビ[rebi] (n) (1) levee; (2) levy [Add to Longdo]
護岸工事[ごがんこうじ, gogankouji] (n) levee protection works [Add to Longdo]
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n, vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill) [Add to Longdo]
堤防[ていぼう, teibou] (n, vs) bank; weir; embankment; levee; (P) [Add to Longdo]
土堤[どでい, dodei] (n) (obsc) (See 土手・1) embankment made of earth; bank; levee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\ (l[e^]v"[-e]; often l[e^]v*[=e]" in U. S.), n.
   [F. lever, fr. lever to raise, se lever to rise. See {Lever},
   n.]
   1. The act of rising. " The sun's levee." --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A morning assembly or reception of visitors, -- in
    distinction from a {soir['e]e}, or evening assembly; a
    {matin['e]e}; hence, also, any general or somewhat
    miscellaneous gathering of guests, whether in the daytime
    or evening; as, the president's levee.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England a ceremonious day reception, when attended
      by both ladies and gentlemen, is called a
      {drawing-room}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\, v. t.
   To attend the levee or levees of.
   [1913 Webster]
 
      He levees all the great.         --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\, n. [F. lev['e]e, fr. lever to raise. See
   {Lever}, and cf. {Levy}.]
   An embankment to prevent inundation; as, the levees along the
   Mississippi; sometimes, the steep bank of a river. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\, v. t.
   To keep within a channel by means of levees; as, to levee a
   river. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 levee
   n 1: a formal reception of visitors or guests (as at a royal
      court)
   2: a pier that provides a landing place on a river
   3: an embankment that is built in order to prevent a river from
     overflowing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top