ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irrigate

IH1 R AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrigate-, *irrigate*
Possible hiragana form: いっりがて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irrigate(vt) ทดน้ำ, See also: จัดสรรน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irrigate(เออ'ระเกท) vt. ทดน้ำ, ชำระล้างได้, ล้างด้วยของเหลว, ทำให้เปียก, ทำให้ชื้น, ปล่อยให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่าน, See also: irrigable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
irrigate(vt) ทดน้ำ, ชำระล้าง, ทำให้เปียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irrigateชะล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irrigateกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fields' circular shape derives from the pipes that irrigate them around a central pivot.มีกำเนิดมาจากบริเวณที่เป็นวงกลม จากท่อที่ให้น้ำรอบๆตาน้ำ Home (2009)
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ, แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง, แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2, 000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค Home (2009)
Boki, bulb irrigate the field.โบกิ ใช้หลอดทดน้ำบริเวณนั้น Remember the Time (2012)
Shuman is hoping to use the sun's power to irrigate the desert and turn it green.ชูแมน หวังที่จะใช้พลังของดวงอาทิตย์ เพื่อทดน้ำทะเลทราย และทำให้มันเป็นสีเขียว The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irrigateCanals have been built to irrigate the desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดน้ำ(v) irrigate, See also: draw water, lead water, divert water, put up a weir, Syn. กั้นน้ำ, Example: ชาวนาทดน้ำใส่นาเพื่อเลี้ยงให้ต้นข้าวเจริญเติบโต, Thai Definition: ทำให้น้ำท่วมท้นขึ้นมาด้วยทำนบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กั้นน้ำ[kan nām] (v, exp) EN: irrigate
ทด[thot] (v) EN: channel water ; carry water ; irrigate  FR: irriguer
ทดน้ำ[thot nām] (v, exp) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water  FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRRIGATE IH1 R AH0 G EY2 T
IRRIGATED IH1 R AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irrigate (v) ˈɪrɪgɛɪt (i1 r i g ei t)
irrigated (v) ˈɪrɪgɛɪtɪd (i1 r i g ei t i d)
irrigates (v) ˈɪrɪgɛɪts (i1 r i g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] irrigate; pour, #5,713 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, ] irrigate, #48,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水がかかる[みずがかかる, mizugakakaru] (v5r) to pour water on; to irrigate [Add to Longdo]
水を引く[みずをひく, mizuwohiku] (exp, v5k) to draw water (e.g. from a river); to lead water to (e.g. a field, a pond); to supply water to; to irrigate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irrigate \Ir"ri*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Irrigated}; p. pr. &
   vb. n. {Irrigating}.] [L. irrigatus, p. p. of irrigare to
   irrigate: ir- in + rigare to water; prob. akin to E. rain.
   See {Rain}.]
   [1913 Webster]
   1. To water; to wet; to moisten with running or dropping
    water; to bedew.
    [1913 Webster]
 
   2. (Agric.) To water, as land, by causing a stream to flow
    upon, over, or through it, as in artificial channels.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To rinse (a wound, infected area, etc.) with a flow
    or spray of a liquid.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irrigate
   v 1: supply with water, as with channels or ditches or streams;
      "Water the fields" [syn: {water}, {irrigate}]
   2: supply with a constant flow or sprinkling of some liquid, for
     the purpose of cooling, cleansing, or disinfecting; "irrigate
     the wound"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top