longdodict-blog
 
 

Noun ขยาย Noun

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-12-07 16:44

นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น

 

แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective  

 

แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ

 

ซึ่งควรเป็น birth certificate = ใบประกาศเกี่ยวกับการเกิด (หรือใบสูติบัตร นั่นเอง)