ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tipsy

T IH1 P S IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipsy-, *tipsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipsy[ADJ] เมา, See also: มึน, งง, มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I probably wouldn't even tell you this if I weren't a little tipsy, but...รู้มั้ย ฉันจะไม่บอกคุณหรอกถ้าฉันไม่ติดใจคุณ แต่... American Beauty (1999)
It's after work, you're tipsy, and you're in a good mood,เกิดขึ้นหลังจากงาน คุณ และคุณยังอารมณ์ดีอยู่เลย Art of Fighting (2006)
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ Sparks Fly Out (2008)
I'm tipsy. I'm horny.คนเมาทีี่เต็มไปด้วยความต้องการ What More Do I Need? (2008)
Because i was a little tipsy or because i was talkingเพราะว่าฉันมันเป็นคนเมาหรือว่าที่ฉัน The Grandfather: Part II (2009)
We were a bit tipsy, and felt damn hungry.เรามึนๆ นิดหน่อย แล้วก็โคตรหิว The Case of Itaewon Homicide (2009)
Well, actually, I may have gotten a little tipsy when I talked to her.อืม จริงๆ แล้ว ฉันเมาหน่อยๆ ตอนคุยกับหล่อนอ่ะ The Apology Insufficiency (2010)
Aunt Jenna's getting tipsy.น้าเจนน่ากำลังเมา Memory Lane (2010)
After getting moderately tipsy, they look into each other's eyes.หลังจากที่ใกล้จะเมาแล้ว... พวกเขาก็จะมองตาซึ่งกันและกัน.. Personal Taste (2010)
We're gonna go there, we're gonna drink a little wine, we're gonna get a little tipsy, and we're gonna come back and we're gonna... I mean, how was it?เราจะไปที่นั่นกัน เราจะจิบไวน์กัน เราจะเมากันเล็กน้อย เราจะกลับมาที่พักกัน จากนั้นเราก็จะ... Letters to Juliet (2010)
♪ Trying to get a little bit tipsy#วันนี้ต้องเมาสักหน่อย# Blame It on the Alcohol (2011)
I get tipsy, if I can in 60 minutes.ฉันจะเป็นคนเมา ถ้าเมาได้ในชั่วโมงนึงอ่ะนะ I Want You Back (From the Dead) (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipsyIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipsyNow that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPSY    T IH1 P S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipsy    (j) tˈɪpsiː (t i1 p s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n,adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
抗精神病薬[こうせいしんびょうやく, kouseishinbyouyaku] (n) antipsychotic drug [Add to Longdo]
酒の気[さけのけ, sakenoke] (exp,n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp,v5r) to get drunk; to become tipsy [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
生酔い[なまよい, namayoi] (n) tipsy [Add to Longdo]
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipsy \Tip"sy\, a. [Compar. {Tipsier}; superl. {Tipsiest}.]
   [Akin to tipple; cf. Prov. G. tips drunkenness, betipst
   drunk, tipsy. See {Tipple}.]
   1. Being under the influence of strong drink; rendered weak
    or foolish by liquor, but not absolutely or completely
    drunk; fuddled; intoxicated.
    [1913 Webster]
 
   2. Staggering, as if from intoxication; reeling.
    [1913 Webster]
 
       Midnight shout and revelry,
       Tipsy dance and jollity.       --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipsy
   adj 1: slightly intoxicated [syn: {potty}, {tiddly}, {tipsy}]
   2: unstable and prone to tip as if intoxicated; "a tipsy boat"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tipsy /tipsi/
  tipsy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top