Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ waste แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


139 ผลลัพธ์ สำหรับ waste  W EY1 S T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -waste-, *waste*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
waste(sl) ฆ่า
waste(vt) ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. dissipate, splurge, squander, Ant. conserve, save
waste(vt) ไม่ได้ใช้ประโยชน์
waste(vi) ไม่สบาย
waste(vt) ทำให้ไม่สบาย
waste(vt) ทำให้อ่อนเพลีย, See also: ทำให้เหนื่อย, Syn. debilitate, enervate, exhausted, Ant. energize, strengthen, vitalize
waste(vt) ทำลาย, Syn. destroy, devastate, ravage
waste(vt) ฆ่า (คำสแลง), See also: ฆาตกรรม
waste(vt) พูดไปโดยเปล่าประโยชน์
waste(n) การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: การหมดเปลือง

Hope Dictionary
waste(เวสทฺ) vt. vi., n., adj. (การ) สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ผอมลง, ลดลง, เสียเวลา, สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, บริเวณร้าง, ของเสีย, ขยะ, สิ่งปฏิกูล, อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย), See also: wastable adj. -S...
waste productn. ของเสีย
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์, สูญเปล่า, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เป็นถลุง, ทำลาย, เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์, ที่ดินรกร้างว่างเปล่า, ความจืดชืดของชีวิต, สิ่งที่จืดชืด
wasteness(เวสทฺ'นิส) n. ความสูญเปล่า, ความสิ้นเปลือง, ความหมดเปลือง, ความเปล่าประโยชน์
wastepaper(เวสทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษทิ้งแล้ว, เศษกระดาษ
wastepipe(เวสทฺ'ไพพฺ) n. ท่อน้ำเสีย
waster(เวส'เทอะ) n. ผู้ทำให้สิ้นเปลือง, ผู้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง, ผู้ถลุง, ผู้ทำลาย

Nontri Dictionary
waste(adj) ร้าง, โล่งเตียน, สูญเสีย, เสีย, ไร้ประโยชน์
waste(n) ของเสีย, ความเสียหาย, การสิ้นเปลือง, ที่ร้าง
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย, เปลือง, ไร้ประโยชน์, ร่อยหรอ, รกร้าง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waste๑. ปฏิกูล, ของเสีย๒. ผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waste๑. การทำให้เปลืองเสียเปล่า, การทำให้ทรัพย์เสียหาย, การสูญเปล่า๒. ของทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste landที่รกร้างว่างเปล่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waste landที่ดินรกร้างว่างเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste mouldแม่พิมพ์ทุบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste waterน้ำทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wastegateที่ผ่อนไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Wasteของเสีย, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก <br>หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ </br><br>หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ </br> [สิ่งแวดล้อม]
Wasteการรั่วไหล [TU Subject Heading]
Wasteมูลฝอย, Example: เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของสูญเสีย [การบัญชี]
Waste Agriculturalของเสียเกษตร [สิ่งแวดล้อม]
Waste airอากาศเสีย, Example: ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Auditingการตรวจสอบของเสีย, Example: ดูการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมว่ามีของเสียมาก น้อยเท่าใด และ มีวิธีบำบัดหรือกำจัดอย่างไร [สิ่งแวดล้อม]
Waste Battery Acidกรดจากแบตเตอรี [สิ่งแวดล้อม]
Waste Buildingของเสียก่อสร้าง, จากการทุบทิ้ง, Example: ดู Construction Waste (Construction Waste หมายถึง ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ เหล็ก ), Demolition Waste, Rubble [สิ่งแวดล้อม]
Waste Buyersผู้ซื้อของเสีย [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. WEEE

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herring, why do you waste my time like this? เฮอลิง คุณคิดไหมว่าแบบนี้มันทำให้ผมเสียเวลา The Great Dictator (1940)
Bloody waste of time. เสียเลือดของเวลา คนซอฟท์ How I Won the War (1967)
Bloody waste of... เสียเลือด How I Won the War (1967)
- Let's not waste time sitting on the hence. โอ้ให้ไม่เสียเวลาใด ๆ เพิ่มเติม นั่งอยู่บนเหตุ Yellow Submarine (1968)
- It's all been a waste of time. ทุกอย่างมันเสียเวลาเปล่า The Little Prince (1974)
That's it. I won't waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch. พอกันที ผมจะไม่คุยกับคน ที่เข้าเเถวรอถูกกินอยู่นะ Jaws (1975)
Quint, what are you doing? Don't waste your time. ควินท์ กําลังทําอะไร อย่าเสียเวลาเลย Jaws (1975)
Come on, Matthew, don't waste time. มาสิ, แมทธิว ไม่ต้องเสียเวลา I Spit on Your Grave (1978)
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special. บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ Mad Max (1979)
If you're gonna waste the Bronze, you gotta do it big! หากคุณกำลังจะเสีย บรอนซ์ คุณจำต้องทำมันใหญ่! Mad Max (1979)
Shit! It's a goddamn waste of time. บ้าเอ๊ย มันเสียเวลาจริงๆ Airplane! (1980)
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions. คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wasteAll his efforts seemed to have been wasted.
wasteAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
wasteAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
wasteBuy cheap and waste your money.
wasteDon't waste any more time responding to that customer.
wasteDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
wasteDon't waste time.
wasteDon't waste time on trifles.
wasteDon't waste too one's of your pocket money.
wasteDon't waste your allowance on useless things.
wasteDon't waste your breath.
wasteDon't waste your money.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เสียเปล่า(v) waste, See also: lose in vain, simply waste, Example: การแต่งงานอย่าลงทุนทำแบบ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เพราะจะเสียเปล่า มีแต่สร้างรายจ่ายให้เรา
เสียเวลา(v) waste time, See also: lose time, Syn. เสียเวล่ำเวลา, Example: การทำความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ต้องเสียเวลานานพอสมควรในการอบรม, Thai Definition: หมดเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
สิ้นเปลือง(v) waste, Syn. หมดเปลือง, ร่อยหรอ, Ant. ประหยัด
ที่รกร้างว่างเปล่า(n) waste lands, Example: เราจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการบุกเบิกที่รกร้างว่างเปล่า, Count Unit: แห่ง, ที่
เปลืองเวลา(v) waste time, See also: take much time, lose time, Syn. เสียเวลา, Example: งานนี้เปลืองเวลามาก
กินทิ้งกินขว้าง(v) waste grain, Example: ในช่วงสงครามข้าวสารเป็นสิ่งที่มีราคาแพงไม่ใช่ของหาง่ายที่จะกินทิ้งกินขว้าง, Thai Definition: กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย
เก้อ(adv) wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai Definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ความสูญเปล่า(n) waste, Example: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคมจะช่วยลดความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษาของชาติ, Thai Definition: การเสียไปโดยปราศจากสิ่งตอบแทน
ความสูญเสีย(n) waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์
มูลฝอย(n) waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai Definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บริโภค[børiphōk] (v) EN: consume ; use ; waste  FR: consommer ; utiliser
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[chaijāi ngoen fumfeūay] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away  FR: gaspiller l'argent
ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: waste
ใช้เปลือง[chai pleūang] (v, exp) EN: waste
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: while away the time ; waste time
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
กากมันสำปะหลัง[kāk mansampalang] (n, exp) EN: cassava waste
กากอุตสาหกรรม[kāk utsāhakam] (n, exp) EN: industrial waste  FR: déchet industriel [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
WASTE W EY1 S T
WASTES W EY1 S T S
WASTED W EY1 S T IH0 D
WASTED W EY1 S T AH0 D
WASTER W EY1 S T ER0
WASTERS W EY1 S T ER0 Z
WASTE'S W EY1 S T S
WASTEFUL W EY1 S T F AH0 L
WASTELAND W EY1 S T L AE2 N D
WASTEWATER W EY1 S T W AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
waste (v) wˈɛɪst (w ei1 s t)
wasted (v) wˈɛɪstɪd (w ei1 s t i d)
waster (n) wˈɛɪstər (w ei1 s t @ r)
wastes (v) wˈɛɪsts (w ei1 s t s)
wasters (n) wˈɛɪstəz (w ei1 s t @ z)
wastebin (n) wˈɛɪstbɪn (w ei1 s t b i n)
wasteful (j) wˈɛɪstfəl (w ei1 s t f @ l)
wastebins (n) wˈɛɪstbɪnz (w ei1 s t b i n z)
wasteland (n) wˈɛɪstlænd (w ei1 s t l a n d)
wastewater (n) wˈɛɪstwɔːtər (w ei1 s t w oo t @ r)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] wasted, #20,193 [Add to Longdo]
废气[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] waste (exhaust) gas; steam, #20,942 [Add to Longdo]
白费[bái fèi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ, / ] waste, #22,016 [Add to Longdo]
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, ] wasteland; uncultivated land, #22,051 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] waste; wilderness; vast; desert, #25,926 [Add to Longdo]
废料[fèi liào, ㄈㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] waste products; refuse; garbage, #26,494 [Add to Longdo]
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] wasteland, #33,702 [Add to Longdo]
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] wasted time; to take a wrong step in life, #39,102 [Add to Longdo]
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] waste liquids, #47,856 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abfall { m }; Verschwendung { f } | Abfälle { pl }waste | litter; waste [Add to Longdo]
Abfallgebühren { pl }waste collection fees [Add to Longdo]
Abfallgesetz { n }Waste Act [Add to Longdo]
Abfallentsorgung { f }waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Abfallprodukt { n }; Abfallstoff { m }; Abprodukt { n } | Abfallprodukte { pl }; Abfallstoffe { pl }; Abprodukte { pl }waste product | waste products [Add to Longdo]
Abfalltechnik { f }waste engineering [Add to Longdo]
Abfallwirtschaft { f }waste management [Add to Longdo]
Abwärme { f }waste heat; exhaust heat [Add to Longdo]
Abwärmenutzungsanlage { f }waste heat recovery system [Add to Longdo]
Abwasser { n } | ungeklärte Abwässerwaste water | untreated waste water [Add to Longdo]
Abwasserabgabengesetz { n }Waste Water Levy Act [Add to Longdo]
Abwasserableitung { f }waste water draw-off [Add to Longdo]
Abwasserbehandlung { f }waste water treatment [Add to Longdo]
Abwasserbelastung { f }waste water load [Add to Longdo]
Altöl { n }waste oil; used oil [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n, adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
そつ[sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp, v1) to throw down the drain; to waste [Add to Longdo]
ふい[fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste [Add to Longdo]
ふいにする[fuinisuru] (exp, vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]
ほつく;ほっつく[hotsuku ; hottsuku] (v5k, vi) (1) to loiter; (2) to waste money [Add to Longdo]
ウエス;ウェス[uesu ; uesu] (n) rag (for wiping); waste (cloth) [Add to Longdo]
ウエスト(P);ウェスト(P)[uesuto (P); uesuto (P)] (n) (1) waist; (2) west; (n, vs) (3) waste; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.16 seconds, cache age: 12.704 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม