insincere แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


32 ผลลัพธ์ สำหรับ insincere
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -insincere-, *insincere*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
insincere(adj) ซึ่งไม่จริงใจ

Hope Dictionary
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false

Nontri Dictionary
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์, ไม่จริงใจ, หน้าไหว้หลังหลอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But however insincere you choose to be, you shall not find me so. แต่ยังไงก็ตามเมื่อเธอเลือกที่จะไม่จริงใจ เธอก็จะไม่ได้รับความจริงใจจากฉันเหมือนกัน Episode #1.6 (1995)
"...must be free from all insincerity. "... ต้องปราศจากความไม่จริงใจ Pride & Prejudice (2005)
So insincere, such a liar. คนทรยศ, คนหลอกลวง. Bandidas (2006)
Look, I know it sounds insincere when people say that, but... we could. นี่ ฉันรู้ว่าคำเมื่อกี้มันดไม่จริงใจเลยว่าเวลาเค้าพูดกัน แต่... เราทำได้นี่ Purple Giraffe (2005)
Only knowing how to joke around, and being insincere. คอยแกล้งคนอื่นเค้าไปทั่ว และก็ยังหน้าไหว้หลังหลอก Episode #1.7 (2010)
You're so insincere. I hate you. นายไม่ปฏิเสธอย่างจริงจังว่า Episode #1.17 (2011)
♪ Bottom feeder, insincere เจ้าคนฉวยโอกาส ไม่จริงใจ Makeover (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insincereEveryone loves to hear praise, but over-praise has the opposite effect of sounding insincere.
insincereThe letter sounds forced, what is worse, insincere.
insincereThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สะบัดสะบิ้ง(adv) affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai Definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
ไม่จริงใจ(adj) insincere, See also: dishonest, two-faced

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่จริงใจ[mai jingjai] (adj) EN: insincere ; dishonest ; two-faced  FR: hypocrite ; malhonnête
สะบัดสะบิ้ง[sabatsabing] (adv) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally

CMU Pronouncing Dictionary
insincere

Oxford Advanced Learners Dictionary
insincere
insincerely

WordNet (3.0)
insincere(adj) lacking sincerity, Ant. sincere
insincerely(adv) without sincerity, Ant. sincerely

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Insincere

a. [ L. insincerus. See In- not, and Sincere. ] [ 1913 Webster ]

1. Not being in truth what one appears to be; not sincere; dissembling; hypocritical; disingenuous; deceitful; false; -- said of persons; also of speech, thought; etc.; as, insincere declarations. [ 1913 Webster ]

2. Disappointing; imperfect; unsound. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

To render sleep's soft blessings insincere. Pope.

Syn. -- Dissembling; hollow; hypocritical; deceptive deceitful; false; disingenuous; untrustworthy. [ 1913 Webster ]

Insincerely

adv. Without sincerity. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yín, ㄧㄣˊ, ] insincere; stupid #1,028,486 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P) #10,492 [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n, vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile [Add to Longdo]
口先だけ[くちさきだけ, kuchisakidake] (exp, adj-no) insincere; giving lip-service; glib [Add to Longdo]
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib) [Add to Longdo]
心にも無い;心にもない[こころにもない, kokoronimonai] (exp) (something) one does not really mean; insincere [Add to Longdo]
浮薄[ふはく, fuhaku] (adj-na, n) frivolous; fickle; insincere; caprice; cold-heartedness [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0579 seconds, cache age: 1.685 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม