good แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


167 ผลลัพธ์ สำหรับ good  G UH1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -good-, *good*, goo

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good causeสาเหตุที่ดี

Longdo Approved EN-TH
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
good(adj) ดี, Ant. bad
good(adj) เหมาะสม, See also: ถูกต้อง, Syn. desirable, suitable
good(adj) เก่ง, See also: ฉลาด, มีความสามารถ, Syn. competent
good(adj) ซึ่งเชี่ยวชาญ, See also: ซึ่งชำนาญ, Syn. qualified
good(adj) มีน้ำใจ, See also: ใจดี, Syn. considerate, generous
good(adj) มีเกียรติ, Syn. honourable
good(adj) น่าพอใจ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง, Syn. satisfying, trustworthy, Ant. dissatisfying
good(adj) มาก, See also: เต็มที่
good(adv) แท้จริง, See also: ไม่ปลอม
good(n) ความดีงาม, See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม, Syn. goodness, righteousness, Ant. evil, wrong

Hope Dictionary
good(กูด) adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. for good ตลอดไป interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย
good bookพระคัมภีร์ไปเบิล
good eggคนที่น่าคบ, คนที่น่าไว้วางใจ
good fellowเพื่อนที่ดี, บุคคลที่น่าคบ, บุคคลที่มีใจกรุณา
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
good willไมตรีจิต, ความนิยม
good-by(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys

Nontri Dictionary
good(adj) ดี, ถูก, เก่ง, ใจดี, เป็นประโยชน์, ใช้ได้, เหมาะสม
good(n) ความดี, คุณประโยชน์, ผลประโยชน์
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน, สวัสดี, อำลา
GOOD-good-looking(adj) งาม, สวย, สวยงาม, ดูดี, หน้าตาดี, หล่อ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี, ใจดี, มีเมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, อารมณ์ดี
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี, เบิกบาน, แจ่มใส, ร่าเริง
goodliness(n) ความดี, ความงาม, ความหน้าตาดี
goodly(adj) สวย, ดี, งาม, หล่อ, หน้าตาดี
goodman(n) คนดูแลบ้าน
goodness(n) ความดี, ความกรุณาปรานี, ความปรารถนาดี, คุณงามความดี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
goodสิ่งดี, ดี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good as avalใช้ได้เป็นอาวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ ดู valuable consideration ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faithความสุจริตใจ ดู utmost good faith [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faithความสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faith, inโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good governanceวิธีการปกครองที่ดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good leasehold titleสิทธิในการเช่าอย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Goodดี [การแพทย์]
Good Alignmentแนวที่ดี [การแพทย์]
Good and evilบุญและบาป [TU Subject Heading]
Good Body Alignmentผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมและถูกต้อง [การแพทย์]
Good corporate governanceการกำกับดูแลกิจการที่ดี, Example: ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ [ตลาดทุน]
Good faith (International law)ความสุจริต (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Good faith (Law)ความสุจริต (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน [การทูต]
Good Offices และ Mediationวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยฉันมิตร คำว่า Good Offices หมายถึง การช่วยเป็นสื่อกลาง ส่วน Mediation หมายถึง การไกล่เกลี่ยศัพท์ทั้งสองนี้หมายถึงวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยฉันมิตร กล่าวคือ ในกรณีข้อพิพาทซึ่งการเจรจากันทางการทูตไม่สามารถตกลงกันได้ง่าย ๆ ดังนั้น รัฐที่สามอาจยื่นมือเข้าช่วยเป็นสื่อกลาง หน้าที่ในการนี้มิใช่ออกความเห็นหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดในกรณี ข้อพิพาท หากเป็นแต่เพียงแสวงหาลู่ทางที่จะระงับข้อพิพาทจะต้องมีให้น้อยที่สุดเท่า ที่จะทำได้ และถือว่าเป็นกาดรกระทำฉันมิตร (Friendly act) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธข้อเสนอได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการ เมือง หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอร้องให้ช่วยเป็นสื่อกลาง หรือให้ช่วยไกล่เกลี่ย ตามธรรมดาการช่วยเป็นสื่อกลางนั้นเป็นเพียงการเข้าช่วยงานพื้นฐาน หรือให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเท่านั้น ส่วนงานเจรจาที่จะกระทำโดยตรงกว่าจะมีลักษณะเป็นการไกล่เกลี่ย แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีการคำนึงกันนักถึงความแตกต่างจริงๆ ระหว่างวิธีทั้งสอง คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยไม่ว่าเวลาใดก็ได้ จะเห็นได้ว่า การช่วยเป็นสื่อกลางกับการไกล่เกลี่ยนั้นแตกต่างกัน คือ ในกรณีการช่วยเป็นสื่อกลาง ฝ่ายที่สามจะกระทำแต่เพียงช่วยให้มีการหันหน้าเข้าเจรจากันระหว่างคู่พิพาท ส่วนในกรณีการไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่สามพยายามจัดให้มีการเจรจากันจริง ๆ ตามมูลฐานข้อเสนอของตน ฝ่ายที่เสนอช่วยเป็นสื่อกลางหรือช่วยไกล่เกลี่ยนั้น อาจจะมาจากประเทศที่สาม หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่งก็ได้ [การทูต]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, org, un) ดี
good at[กู๊ด แอท] (adj, slang) เก่ง, มีความสามารถในด้าน, ทำได้ดีในเรื่อง
Good Governenceหลักธรรมาภิบาล
Good Morning(vt) สวัสดีตอนเช้า
good offices(n, phrase) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น, ความช่วยเหลือที่บุคคลหนึ่งให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง
good titleกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
good-looking(adj) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)
goodnass(n) ความดี, คุณงามความดี, ส่วนที่ดีที่สุด, ความสรรเสริญ, ความดีเลิศ
goods elevator(n) ลิฟต์สำหรับขนสินค้า หรือ ลิฟต์ขนของ
goods with creditสินค้าเงินเชื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck. โชคดี Breaking and Entering (2008)
Good news! ข่าวดี! Home Is the Place (2009)
Good morning. สวัสดี Haunted (2009)
Good bye ลาก่อน Careful the Things You Say (2009)
Good night. ราตรีสวัสดิ์ The Once and Future Queen (2009)
good news. ข่าวดี Jacksonville (2010)
Oh. Good one. โอ้.. The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Good job. ก็ดี Fermentation Family (2011)
He was a good man. เขาเป็นคนดี Thor (2011)
Good luck. โชคดี Skin Deep (2012)
Good luck. โชคดี Authority Always Wins (2012)
Good evening. สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
goodA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
goodA baby does not know good or evil.
goodA baby has no knowledge of good and evil.
goodAbove all, you must take good care of yourself.
goodA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
goodA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
goodAccording to their opinions, that boy is very good.
goodA change of air will do you a lot of good.
goodA change of air will do you good.
goodActually it might be a good idea to start right now.
goodAdd "Men" and the goods take off.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จุดดี(n) good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ทำเลทอง(n) golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
พับผ่า(int) good God, See also: good Lord, good gosh, good grief, Example: หล่อนแต่งตัวได้สมฉายาซะจริงๆ พับผ่า
สิ่งดีงาม(n) good, Syn. เรื่องดีงาม
ชั้นวางสินค้า(n) shop shelves, See also: goods shelves
ราตรีสวัสดิ์(n) Goodnight, Example: เขากล่าวคำราตรีสวัสดิ์แล้วเดินจากไปอย่างไม่ไยดี, Thai Definition: คำที่กล่าวลากันในตอนกลางคืนก่อนนอน
อรุณสวัสดิ์(n) Good morning, Example: อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่, Thai Definition: คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า
เด็กดี(n) good boy, Example: เขาบอกว่าลูกชายเป็นเด็กดี ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไร, Count Unit: คน, Thai Definition: เด็กที่ประพฤติตัวดีไม่ทำให้เดือดร้อน
สินค้า(n) goods, See also: merchandise, wares, Syn. ของซื้อของขาย, ผลิตภัณฑ์
โอกาสดี(n) good chance, Syn. จังหวะดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [ m ] ; valeur [ f ]
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
อารมณ์ดี[ārom dī] (n, exp) EN: good mood  FR: bonne humeur [ f ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)

CMU Pronouncing Dictionary
GOOD G UH1 D
GOOD G IH0 D
GOODA G UW1 D AH0
GOODA G UH1 D AH0
GOODS G UH1 D Z
GOODY G UH1 D IY0
GOODE G UH1 D
GOODIE G UH1 D IY0
GOOD'S G UH1 D Z
GOODER G UH1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
good (n) gˈud (g u1 d)
goods (n) gˈudz (g u1 d z)
goody (n) gˈudiː (g u1 d ii)
goodly (j) gˈudliː (g u1 d l ii)
goodbye (n) gˌudbˈaɪ (g u2 d b ai1)
goodies (n) gˈudɪz (g u1 d i z)
goodish (j) gˈudɪʃ (g u1 d i sh)
Goodyear (n) gˈudjˈɛəʳ (g u1 d y e@1)
Goodgame (n) gˈudgɛɪm (g u1 d g ei m)
goodbyes (n) gˌudbˈaɪz (g u2 d b ai1 z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) #32 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] goods; merchandise; product #186 [Add to Longdo]
良好[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ,  ] good; favorable; well; fine #1,008 [Add to Longdo]
好好[hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ,  ] good; nicely; properly #1,069 [Add to Longdo]
商品[shāng pǐn, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ,  ] good; commodity; merchandise #1,108 [Add to Longdo]
晚安[wǎn ān, ㄨㄢˇ ㄢ,  ] Good night!; Good evening! #1,411 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] goods; money; commodity #1,485 [Add to Longdo]
好看[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ,  ] good-looking #1,764 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] good fortune; happiness; luck; abbr. for Fujian 福建 province; surname Fu #2,052 [Add to Longdo]
好运[hǎo yùn, ㄏㄠˇ ㄩㄣˋ,   /  ] good luck #3,253 [Add to Longdo]

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
good luckโชคดี

DING DE-EN Dictionary
Glückwunsch { m }; Glückwünsche { pl } (für)good wishes (for) [Add to Longdo]
Gute Herstellungspraxis { f } (Qualitätssicherungsstandard) | GMP-Ausführung { f } | GMP-gerechtGood Manufacturing Practice (GMP) | according to GMP guidelines | according to GMP guidelines [Add to Longdo]
Gutartigkeit { f }good nature [Add to Longdo]
Gutmütigkeit { f } | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature [Add to Longdo]
Karfreitag { m }Good Friday [Add to Longdo]
verantwortungsbewusste Regierungsführung { f }good governance [Add to Longdo]
Schmaus { m }good spread [ coll. ]; feast; feasting [Add to Longdo]
Seelengut { m }good soul [Add to Longdo]
Segenswünsche { pl }good wishes; blessings [Add to Longdo]
Spürnase { f } | Spürnasen { pl }good nose | good noses [Add to Longdo]
nach Strich und Fadengood and proper (thorough) [Add to Longdo]
Weidmannsheil!Good hunting! [Add to Longdo]
Wohlleben { n }good living [Add to Longdo]
Wohltat { f } | Wohltaten { pl }; gute Taten; gute Werkegood deed | good deeds [Add to Longdo]
ade; adieu; lebewohlgood bye; goodbye; goodby [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n, n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) #269 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils #417 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[sa-bisu (P); sa-visu] (n, vs, adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) #840 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) #1,244 [Add to Longdo]
[しろ, shiro] (n) (1) white; (2) (uk) (m-sl) good guy; 'white hat'; (P) #1,307 [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n, adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) #1,332 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.575 seconds, cache age: 7.041 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม