Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ right แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
165 ผลลัพธ์ สำหรับ right  R AY1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -right-, *right*

Longdo Unapproved อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
right off the bat (slang ) immediately, at once, right away
Longdo Approved EN-TH
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
right[ADJ] ถูกต้อง, See also: ตรงตามข้อเท็จจริง, Syn. correct, exact, true
right[ADJ] เหมาะ, See also: ควร, ถูกกาละเทศะ, Syn. appropriate, proper, suitable
right[ADJ] เป็นธรรม, See also: ยุติธรรม, ชอบธรรม, Syn. equitable, fair, just
right[ADJ] ทางขวา, See also: ด้านขวา, ขวามือ
right[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. properly, suitably
right[ADV] อย่างฉับพลัน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, immediately
right[ADV] โดยตรง, Syn. directly, straight
right[N] ความถูกต้อง, Syn. accuracy, true
right[N] สิทธิ, See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม, Syn. entitlement, privilege
right[N] ขวา, See also: ด้านขวา
Hope Dictionary
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
right anglen. มุมฉาก,มุม90องศา, See also: rightangled adj.
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right of way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
right wingn. พวกฝ่ายขวา,พวกอนุรักษนิยม, See also: right-wing adj. rightwinger n., Syn. conservative
right-downadj. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เต็มตัว,ทีเดียว, Syn. entirely
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น
right-of-way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
Nontri Dictionary
right(adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง
right(adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด
right(n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา
right(vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม
RIGHT right angle(n) มุมฉาก
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rightสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rightสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right and dutyสิทธิและหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right circular coneกรวยกลมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right derivative; right-hand derivativeอนุพันธ์ขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right ex legeสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right justifyจัดขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
right justifyจัดขวา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of accessionสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
right angleมุมฉาก, มุมที่มีขนาด 90 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Right Livelihood Awardรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูด [TU Subject Heading]
right main cannelright main cannel, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Right of propertyสิทธิในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
right of replyสิทธิโต้ตอบ [การทูต]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Right to counselสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [TU Subject Heading]
right to developmentสิทธิในการพัฒนา [การทูต]
Right to dieสิทธิการตาย [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
right offringขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
rights of every description สิทธิ์ในทุกกรณี
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
All right ... ก็ได้ Skyline (2010)
Coming right up. ได้ทันที What's the Good of Being Good (2012)
- Right here? ฮมมม Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
-Sounded close. -It's in this room right now. ฟังอย่างใกล้ชิด มันอยู่ในห้องนี้ ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be afraid. We're right behind you. ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes! Right behind ya. ใช่ ด้านหลังยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Might be in this room right now. อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed. ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Go right on up now, my dear. ไปทางด้านตรงบนขึ้นตอนนี้ที่ รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have B76 come right in. ให้ B76 เข้ามาข้างใน The Great Dictator (1940)
You men, stay right here. พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
It's right here. Here it is. มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น The Great Dictator (1940)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightA ball hit her on the right leg.
rightAbout two miles farther on, the road bent to the right.
rightAccording to the X-ray, everything is all right.
rightActually it might be a good idea to start right now.
rightAdmitting what you say, I still believe I am right.
rightAdmitting what you say, I still think he's in the right.
rightAdmitting what you say, I still think I am right.
rightA doctor was called in right away.
rightA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
right"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
rightAh yes, two right.
rightA little more to the right, so!
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สิทธิ์[N] right
สิทธิประโยชน์[N] right
สิทธิ[N] right, Syn. สิทธิ์, Example: เยาวชนและบุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐ, Thai definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
สิทธิ์[N] right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย
อย่างถูกต้อง[ADV] correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[N] right-angled triangle, Syn. สามเหลี่ยมมุมฉาก, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สิทธิประโยชน์[N] privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
มือขวา[N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มือขวา[N] right hand, Syn. มือข้างขวา, Example: เขารู้สึกว่ามือขวาของเขามีอาการชาไม่หายเสียที, Count unit: ข้าง, มือ, Thai definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขนข้างขวา
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
เบื้องขวา[adv.] (beūang khwā) EN: on the right side ; to the right   FR: à droite ; sur la droite
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai thāng khwā) EN: incline to the right ; lean to the right   FR: pencher à droite
บุคคลสิทธิ[n.] (bukkhonsitthi) EN: right over the individual   
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit = burimasitthi) EN: preferential right ; prior right ; preference   
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
CMU Pronouncing Dictionary
RIGHT   R AY1 T
RIGHTY   R AY1 T IY0
RIGHTO   R AY1 T OW0
RIGHTS   R AY1 T S
RIGHTLY   R AY1 T L IY0
RIGHTS'   R AY1 T S
RIGHTER   R AY1 T ER0
RIGHTED   R AY1 T IH0 D
RIGHT'S   R AY1 T S
RIGHTISH   R AY1 T IH0 SH
Oxford Advanced Learners Dictionary
right  (v) rˈaɪt
rights  (v) rˈaɪts
righted  (v) rˈaɪtɪd
rightly  (a) rˈaɪtliː
rightful  (j) rˈaɪtfəl
righting  (v) rˈaɪtɪŋ
rightist  (n) rˈaɪtɪst
righteous  (j) rˈaɪtʃəs
rightists  (n) rˈaɪtɪsts
rightness  (n) rˈaɪtnəs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, ] right (-hand), #1,400 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits, #2,830 [Add to Longdo]
右边[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
右手[yòu shǒu, ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] right-hand, #5,503 [Add to Longdo]
是非[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel, #6,494 [Add to Longdo]
右侧[yòu cè, ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ, / ] right side, #6,738 [Add to Longdo]
表决权[biǎo jué quán, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] right to vote; vote, #9,740 [Add to Longdo]
眼见[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] right away, #13,939 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness, #27,900 [Add to Longdo]
Saikam JP-TH-EN Dictionary
正解[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right
DING DE-EN Dictionary
Abwendungsrecht {n}right to forestall [Add to Longdo]
Asylrecht {n} | Asylrechte {pl}right of asylum | rights of asylum [Add to Longdo]
Berufungsrecht {n}right of appeal [Add to Longdo]
Beschwerderecht {n}right of appeal [Add to Longdo]
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children [Add to Longdo]
Durchsuchungsrecht {n}right of visitation [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}right to exist [Add to Longdo]
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis ) [Add to Longdo]
rechte geschweifte Klammer {f}; schließende geschweifte Klammer {f}right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
Mitbestimmungsrecht {n} | Mitbestimmungsrechte {pl}right of co-determination | rights of co-determination [Add to Longdo]
Mitspracherecht {n}right to a say [Add to Longdo]
Nutzungsrecht {n} | Nutzungsrechte {pl}right of use | rights of use [Add to Longdo]
Recht {n}; Anrecht {n}; Berechtigung {f} | Rechte {pl}; Anrechte {pl} | sicher begründetes Anrecht; zustehendes Recht | ausschließliches Recht | im Recht sein | das Recht haben zu | zu seinem Recht kommen | zu seinem Recht kommen | Recht geltend machenright | rights | vested right | exclusive right | to be in the right | to have the right to; to be entitled to | to gain redress | to come into one's own | to assert a right [Add to Longdo]
Rechtshänder {m}right hander [Add to Longdo]
Rechtsradikale {m,f}; Rechtsradikalerright wing extremist [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]
Time: 0.0058 seconds, cache age: 83.428 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม