ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goodman

G UH1 D M AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodman-, *goodman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen

English-Thai: Nontri Dictionary
goodman(n) คนดูแลบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Saul Goodman sent me.ซอล กู๊ดแมนส่งฉันมา ABQ (2009)
You tell them you just want your lawyer. Then you call Saul Goodman.แล้วนายโทรห่ซอล กู๊ดแมน ABQ (2009)
Hi. I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights?สวัสดีครับผมซอล กู๊ดแมนNคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณมีสิทธิอะไรบ้าง Better Call Saul (2009)
Saul Goodman, attorney at law.ทนายความซอล กู๊ดแมน Better Call Saul (2009)
Saul Goodman.ซอล กู๊ดแมน Better Call Saul (2009)
That dude in there? Saul Goodman we're talking about?หมอนั่นที่อยู่ในนั้นนะเหรอ ซอล กู๊ดแมนคนที่เราพูดถึงใช่ไหม Better Call Saul (2009)
You're now both officially represented by Saul Goodman and Associates.ตอนนี้นาย 2 คนส่งมอบอำนาจอย่างเป็นทางการแล้ว โดยซอล กู๊ดแมนและเพื่อนร่วมงาน Better Call Saul (2009)
Welcome to Bergdorf Goodman. May I help you?เบิร์กดอร์ฟ กู้ดแมน ให้ช่วยอะไรคะ Sex and the City 2 (2010)
Saul Goodman. Nice to meet you.ซอล กู๊ดแมน ดีใจที่พบคุณครับ Caballo sin Nombre (2010)
I'm assuming Saul Goodman doesn't need to know.เท่าที่ฉันเข้าใจซอล กู๊ดแมน ไม่จำเป็นต้องรู้ I.F.T. (2010)
That's what Goodman says.กู๊ดแมนเป็นคนพูดเอง Green Light (2010)
All right, you can call my lawyer, Saul Goodman.เอาล่ะ นายโทรไปหาทนายของฉันโน่นNซอล กู๊ดแมน One Minute (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODMAN    G UH1 D M AH0 N
GOODMAN'S    G UH1 D M AE2 N Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goodman \Good"man\, n. [Good + man]
   [1913 Webster]
   1. A familiar appellation of civility, equivalent to "My
    friend", "Good sir", "Mister;" -- sometimes used
    ironically. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With you, goodman boy, an you please. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A husband; the master of a house or family; -- often used
    in speaking familiarly. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Say ye to the goodman of the house, . . . Where is
       the guest-chamber ?          --Mark xiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the early colonial records of New England, the term
      goodman is frequently used as a title of designation,
      sometimes in a respectful manner, to denote a person
      whose first name was not known, or when it was not
      desired to use that name; in this use it was nearly
      equivalent to {Mr.} This use was doubtless brought with
      the first settlers from England.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Goodman
   n 1: United States clarinetist who in 1934 formed a big band
      (including black as well as white musicians) and introduced
      a kind of jazz known as swing (1909-1986) [syn: {Goodman},
      {Benny Goodman}, {Benjamin David Goodman}, {King of Swing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top