elat แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Beware of ใช้อย่างไร? เวลาที่เราต้องการจะบอกให้ระวังอะไรสักอย่าง เรามักจะนึกถึงคำว่า “Be careful” เป็นคำแรกๆ เลย “Be careful” ใช้ในการเตือนให้คนระวังในเรื่องทั่ว ๆ ไป อาจจะให้ระวังอันตราย ระวังของ ระวังคน ระวังอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ พูดได้เลยว่า ถ้าจะพูดเตือนให้ใครระวังอะไร แล้วคิดคำไหนไม่ออกก็ใช้ “Be careful”...
Bury ไม่ได้อ่านออกเสียงว่า “บิวรี่” คำนี้ออกเสียงว่า B EH1 R IY0/ /แบ๊ ร อี่/ หลายคนอาจจะสงสัย อ้าว! ถ้า “Bury” (ฝังดิน) ออกเสียงว่า แบ๊ ร อี่ แล้ว “Berry” (ผลเบอร์รี่)...
หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษเต็มปากเต็มคำ (CTA – Correct Thai Accent) ถึงแม้จะผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แต่คนไทยหลายคน (รวมทั้งแอดมินเองด้วย) ก็ประสบปัญหา ความรู้ท่วมหัวแต่พูดออกมาให้ถูกต้องไม่ได้ ไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด กลายเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษที่สุดในวงสนทนา ทั้งๆ ที่เรียนมาก็มิใช่น้อย ทำให้เสียโอกาสที่จะได้นำเสนอเนื้อหาสิ่งที่ต้องการจะพูด ไม่ว่าจะเป็นการคุยงาน เจรจาธุรกิจ หาเพื่อนใหม่ บางท่านอาจจะบอกว่า ยุคนี้ AI แปลภาษาให้เราได้หมดทุกอย่าง หรือ ใช้ล่ามในการเจรจาก็ได้...
10 สำนวนภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน Beat around the bush ตัวอย่าง Don’t beat about the bush and go straight to the point. อย่าพูดจาไม่ตรงประเด็นแล้วมาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่า Quit beating around...
รู้หรือไม่? สระอะไรใช้เยอะที่สุดในภาษาอังกฤษ จากตัวเลือก A B C D เพื่อนๆ ตอบอะไรกัน เฉลยคำตอบคือ D) สระ AH0 (เออะ) สระ AH0 หรือ ə (e กลับหัว) หรือที่เรียกกันว่าสระ schwa...
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


104 ผลลัพธ์ สำหรับ elat
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -elat-, *elat*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
elate(vt) ทำให้มีความสุข, See also: ทำให้ปิติยินดี, Syn. cheer, exhilarate, inspire
elated(adj) ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant
elation(n) ความปิติยินดี, See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ, Syn. exhilaration, euphoria, rapture, Ant. depression

Hope Dictionary
elate(อิเลท') { elated, elating, elates } vt. ทำให้มีความสุขมาก, ทำให้ปีติยินดี, ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก, ภูมิใจมาก, ปีติยินดี, อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี, ความภูมิใจ, อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า, ยังค้างอยู่, Syn. late, overdue
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด, ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
chelate(คี''เลท) adj. คล้ายก้ามปูหรือกุ้ง
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
corelative(คะเรล'ลิทิฟว) n. = correlative
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง, ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน, ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน, การเกี่ยวพันกัน, ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation

Nontri Dictionary
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี, ทำให้อิ่มเอมใจ, ทำให้ร่าเริง
elation(n) ความปลื้มปีติ, ความปีติยินดี, ความอิ่มเอมใจ
belated(adj) ล่าช้า, สายไป, ยังค้างอยู่
correlate(vi) นำมาคู่กัน, เทียบเคียง, ลำดับ, เรียง, เกี่ยวพันกัน
correlation(n) ความเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, สหพันธ์
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน, ซึ่งสัมพันธ์กัน, เป็นคู่กัน
gelatin(n) วุ้นแผ่น, กาว
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน
prelate(n) เจ้าอาวาส, พระราชาคณะ, บาทหลวงชั้นสูง
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elaterสายกระจายสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elationภาวะกระเหิมใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Elationร่าเริงเป็นสุข, อารมณ์ครึ้มใจ, ความรู้สึกเป็นสุขมาก, อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง, ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]

WordNet (3.0)
elate(v) fill with high spirits; fill with optimism, Syn. pick up, lift up, intoxicate, uplift, Ant. depress
Elateridae(n) click beetles and certain fireflies, Syn. family Elateridae
elation(n) an exhilarating psychological state of pride and optimism; an absence of depression, Ant. depression
elation(n) a feeling of joy and pride, Syn. high spirits, lightness

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Elate

v. t. [ imp. & p. p. Elated; p. pr. & vb. n. Elating. ] 1. To raise; to exalt. [ R. ] [ 1913 Webster ]

By the potent sun elated high. Thomson. [ 1913 Webster ]

2. To exalt the spirit of; to fill with confidence or exultation; to elevate or flush with success; to puff up; to make proud. [ 1913 Webster ]

Foolishly elated by spiritual pride. Warburton. [ 1913 Webster ]

You ought not be elated at the chance mishaps of your enemies. Jowett (Thucyd. ). [ 1913 Webster ]

Elate

a. [ L. elatus elevated, fig., elated, proud (the figure, perh., being borrowed from a prancing horse); e out + latus (used as p. p. of ferre to bear), for tlatus, and akin to E. tolerate. See Tolerate, and cf. Extol. ] [ 1913 Webster ]

1. Lifted up; raised; elevated.

With upper lip elate. Fenton. [ 1913 Webster ]

And sovereign law, that State's collected will,
O'er thrones and globes, elate,
Sits empress, crowning good, repressing ill. Sir W. Jones. [ 1913 Webster ]

2. Having the spirits raised by success, or by hope; flushed or exalted with confidence; elated; exultant. [ 1913 Webster ]

O, thoughtless mortals! ever blind to fate,
Too soon dejected, and dejected, and too soon elate. Pope. [ 1913 Webster ]

Our nineteenth century is wonderfully set up in its own esteem, wonderfully elate at its progress. Mrs. H. H. Jackson.

Syn. -- Puffed up; lofty; proud; haughty; exalted; inspirited; transported; delighted; overjoyed. [ 1913 Webster ]

Elatedly

adv. With elation. [ 1913 Webster ]

Elatedness

n. The state of being elated. [ 1913 Webster ]

Elater

n. One who, or that which, elates. [ 1913 Webster ]

Elater

‖n. [ NL., fr. Gr. &unr_; driver, fr. &unr_; to drive. ] 1. (Bot.) An elastic spiral filament for dispersing the spores, as in some liverworts. [ 1913 Webster ]

2. (Zoöl.) Any beetle of the family Elateridæ, having the habit, when laid on the back, of giving a sudden upward spring, by a quick movement of the articulation between the abdomen and thorax; -- called also click beetle, spring beetle, and snapping beetle. [ 1913 Webster ]

3. (Zoöl.) The caudal spring used by Podura and related insects for leaping. See Collembola. [ 1913 Webster ]

Elater

n. (Chem.) The active principle of elaterium, being found in the juice of the wild or squirting cucumber (Ecballium agreste, formerly Motordica Elaterium) and other related species. It is extracted as a bitter, white, crystalline substance, which is a violent purgative. [ 1913 Webster ]

Elaterite

n. (Min.) A mineral resin, of a blackish brown color, occurring in soft, flexible masses; -- called also mineral caoutchouc, and elastic bitumen. [ 1913 Webster ]

Elaterium

n. [ L., fr. Gr. &unr_;, neut. of &unr_; driving. See 2d Elater. ] A cathartic substance obtained, in the form of yellowish or greenish cakes, as the dried residue of the juice of the wild or squirting cucumber (Ecballium agreste, formerly called Momordica Elaterium). [ 1913 Webster ]

Elaterometer

n. Same as Elatrometer. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Others were elated and rejoiced. บางส่วนยินดี และมีความสุข The Negotiation (2010)
Thank goodness, because all this elation was nearly meaningless without being able to talk to you about it. มันช่างเกือบจะไร้ความหมาย ถ้าไม่ได้คุยกับเธอเลย The Princesses and the Frog (2011)
Elated. ดีใจ Into the Dark (2012)
You're going to be in the air, and at that point, if you'd both give me excitement - you're in a chase - elation... you're in the air - but I want to see determination as well. คุณกำลังจะกระโดด และตรงจุดนั้น ถ้าคุณทั้งคู่แสดงสีหน้าตื่นเต้น คุณกำลังไล่ล่า น่ายินดี คุณกำลังลอยอยู่ แต่ผมอยากเห็น การผสมผสานเช่นกัน Episode #18.3 (2012)
OK, remember, elation, excitement, vengeful fury and fear. โอเค จำเอาไว้ ยินดี ตื่นเต้น แก้แค้น โกรธ และกลัว Episode #18.3 (2012)
Don't know if I'm elated or gassy ♪ Don't know if I'm elated or gassy ไม่รู้ข้าจะเพ้อหรือเพี้ยนขนาดนี้ Frozen (2013)
The titillation, horror, elation... ทั้งเรื่องที่ทำให้ใจสั่น สยองขวัญ อิ่มเอมใจ Chestnut (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elatYou could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลิงโลดใจ(v) be elated (at), See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with, Syn. เริงโลดใจ, Example: เขารู้สึกปลอดโปร่งและลิงโลดใจ เมื่อนำรถข้ามสะพานไปได้, Thai Definition: ตื่นเต้นดีใจ
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [ f ] ; famille [ f ] ; sang [ m ] ; descendance [ m ]
เชื่อมการติดต่อ[cheūam kān tittø] (v, exp) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
เอกภพสัมพัทธ์[ēkkaphop samphat] (n, exp) EN: relative universe; universal set
เจริญทางพระราชไมตรี[jaroēn thāng phrarātchamaitrī] (v, exp) EN: cultivate friendly relations

CMU Pronouncing Dictionary
elat
elata
elate
elated
elated
elater
elater
elates
elaters
elaters

Oxford Advanced Learners Dictionary
elate
elated
elates
elating
elation

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ,     /    ] elated and excited (成语 saw); overjoyed #27,144 [Add to Longdo]
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ,   /  ] elated; high-spirited #32,119 [Add to Longdo]
欢欣[huān xīn, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ,   /  ] elated #36,580 [Add to Longdo]
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ,    /   ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent #41,414 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล

EDICT JP-EN Dictionary
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to #153 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n, adj-no, vs, suf) relation; connection; relevance; (P) #166 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to #372 [Add to Longdo]
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator [Add to Longdo]
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management [Add to Longdo]
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0324 seconds, cache age: 3.635 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม