discard แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


77 ผลลัพธ์ สำหรับ discard
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -discard-, *discard*, discar

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
discard(vt) ละทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง, Syn. get rid of, expel, give up, Ant. retain, keep, preserve
discard(n) สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง

Hope Dictionary
discard(ดิสคาร์ด') vt., vi., n. (การ) ทิ้ง, ทิ้งไพ่, ให้ออก., บุคคลที่ทอดทิ้ง, สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel

Nontri Dictionary
discard(vt) ทิ้ง, ทอดทิ้ง, ให้ออก, ทิ้ง(ไพ่), เลิก(บุหรี่)

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Discardการจำหน่ายหนังสือออก, Example: หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ <p><b>ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก</b> <p>การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้ <p><b>ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก</b> <p>1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี <p>2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ <p>3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่ <p>4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง <p>5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ <p><b>เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก</b> <p>1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว <p>2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด <p>3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น <p>4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี <p>5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า <p>6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้ <p><b>หลังจากการคัดหนังสือออก</b> <p>หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้ <p>หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล <p><b>บรรณานุกรม:</b> <p>Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [ Online ] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012. <p>Book Weeding. 2012. [ Online ]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Discardของทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
discard(n) anything that is cast aside or discarded
discard(n) (cards) the act of throwing out a useless card or of failing to follow suit
discard(n) getting rid something that is regarded as useless or undesirable, Syn. throwing away
discard(v) throw or cast away, Syn. cast out, toss, fling, dispose, put away, toss out, cast aside, throw out, toss away, cast away, chuck out, throw away

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Discard

v. t. [ imp. & p. p. Discarded; p. pr. & vb. n. Discarding. ] 1. (Card Playing) To throw out of one's hand, as superfluous cards; to lay aside (a card or cards). [ 1913 Webster ]

2. To cast off as useless or as no longer of service; to dismiss from employment, confidence, or favor; to discharge; to turn away. [ 1913 Webster ]

They blame the favorites, and think it nothing extraordinary that the queen should . . . resolve to discard them. Swift. [ 1913 Webster ]

3. To put or thrust away; to reject. [ 1913 Webster ]

A man discards the follies of boyhood. I. Taylor.

Syn. -- To dismiss; displace; discharge; cashier. [ 1913 Webster ]

Discard

v. i. (Card Playing) To make a discard. [ 1913 Webster ]

Discard

n. (Card Playing) The act of discarding; also, the card or cards discarded. [ 1913 Webster ]

Discardure

n. Rejection; dismissal. [ R. ] Hayter. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Discarding it. ทิ้งมัน เช่นเดียวกับการบูตเก่า Help! (1965)
But, Max, as soon as you discard scientific rigour, you are no longer a mathematician, you're a numerologist. แต่แมกซ์... . เมื่อใดก็ตามที่เธอละทิ้ง กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ Pi (1998)
And I discard whatever I don't like. และทิ้งสิ่งที่ฉันไม่ชอบ Autumn in My Heart (2000)
Discard primary weaponry. ปลดอาวุธหลัก Resident Evil: Apocalypse (2004)
Can't you go now either, Kjetil? Can't you discard? ว่าไงล่ะ จะไม่ทิ้งเลยเหรอ Uno (2004)
You can discard that one, then I'll discard this. นายทิ้งใบนี้ได้ แล้วพี่ก็จะทิ้งบ้าง Uno (2004)
You can discard half these cards. นายทิ้งได้ตั้งครึ่งเลยนะ Uno (2004)
-Sure... You need to discard. You want to get rid of your cards. นายต้องทิ้งไพ่ กำจัดทุกใบในมือให้หมด Uno (2004)
-If you can discard that, so you don't have any cards left, you're done. - ใช่ พอพูดแล้ว - เท่ากับไม่เหลือไพ่อีกต่อไป ก็จบเกม Uno (2004)
To ascend, discard all notion of descending, sever it at its very root อัดมันที่หัว แล้วมันก็จะร่วงไปเอง House of Fury (2005)
If he'd been small or puny or sickly or misshapen he would have been discarded. ...หากมีร่างแคระแกร็น อ่อนแอ ขี้โรค หรือพิการอย่างใด... ...มันก็จะถูกกำจัดทิ้ง 300 (2006)
My mother's love led my parents to flee Sparta lest I be discarded. แต่โล่ห์ ? และอาวุธของเจ้าเล่า ? ของบิดา ใต้เท้า 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discardDiscard the old employee.
discardExperience, when it is dearly bought, is never discarded.
discardHis plan was discarded.
discardI'll discard my old jacket.
discardThe plans were discarded.
discardThey discarded unnecessary things.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พิสัช(v) discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
ทิ้ง(v) discard, See also: throw away, cast away, Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด, Example: นักเรียนทิ้งเศษกระดาษลงในถังขยะ
มละ(v) discard, See also: abandon, throw away, forsake, Syn. ละ, ทิ้ง
โละทิ้ง(v) discard, See also: dump, get rid of, reject, Example: บาลสร้างโรงจอดรถใต้ดินและโละทิ้งที่จอดรถบนดินตามถนนหนทางต่างๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เจริญยา[jaroēn yā] (v, exp) EN: discard a medicine
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ปัดเศษ[patsēt] (v) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder  FR: arrondir
รุ[ru] (v) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge  FR: épurer ; éliminer
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
ทิ้ง[thing] (v) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop  FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้งไพ่[thing phai] (v) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard  FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)

CMU Pronouncing Dictionary
discard
discards
discarded
discarding

Oxford Advanced Learners Dictionary
discard
discard
discards
discards
discarded
discarding

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ,   /  ] discard; dump #6,395 [Add to Longdo]
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ,   /  ] discard; abandon #15,890 [Add to Longdo]
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ,   /  ] discard; get rid of; dispense with #178,844 [Add to Longdo]
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ,      /     ] discard eligible (Frame Relay); DE [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
没(P);歿[ぼつ, botsu] (n, n-suf) (1) discard; (n) (2) death; (3) (没 only) (abbr) rejection (of a manuscript, etc.); (n-pref) (4) (没 only) lacking; without; (P) #486 [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) { comp } cell discarding [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) { comp } frame discard [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
華を去り実に就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp, v5k) to discard the flower for the fruit [Add to Longdo]
御払い箱;お払い箱[おはらいばこ, oharaibako] (n) discarding; firing (an employee) [Add to Longdo]
捨て山;捨山[すてやま, suteyama] (n) discard pile (card games) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]
破棄[はき, haki] discard (vs) [Add to Longdo]
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell [Add to Longdo]
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.03 seconds, cache age: 1.178 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม