Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ abandon แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


94 ผลลัพธ์ สำหรับ abandon  AH0 B AE1 N D AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -abandon-, *abandon*
Possible hiragana form: あばんどん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abandon(n) การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon(vt) ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abandon(vt) ปล่อยตามอารมณ์
abandon to(phrv) ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, See also: จมอยู่กับ
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

Hope Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt., n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge. ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง Blazing Saddles (1974)
Abandon ship! สละเรือ! Return to Oz (1985)
Abandon ship. สละเรือ . Labyrinth (1986)
It's saying, "Please don't let him abandon his baby. มันบอกว่า "โปรดอย่าละทิ้งฉันเลย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Remember you said you'd never abandon your friends? ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง Jumanji (1995)
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego. คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง Seven Years in Tibet (1997)
Tell me friend when did Saruman the Wise abandon reason for madness? บอกฉันสิ ...เพื่อน... ซารูเเมนเจ้าปัญญาบ้าคลั่ง ไร้เหตุผลได้ไง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death. เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This smoke, it causes the fire ants to abandon their homes, you see? ควันจะทําให้มดไฟทิ้งรัง เห็นมั้ย The Scorpion King (2002)
You can't just abandon me! เธอห้ามทิ้งชั้นน่ะ Formula 17 (2004)
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily. ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I have no use for those who abandon "the path". ฉันไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกที่ทรยศเส้นทางของตัวเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonAbandon a city to a conqueror.
abandonAbandoning that plan can't be helped.
abandonAbandon law for art.
abandonAbandon ship!
abandonAll hands, abandon ship!
abandonAll these notions I have long since abandoned.
abandonBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonDrink with abandon.
abandonHe abandoned all hope.
abandonHe abandoned himself to grief.
abandonHe abandoned his family.
abandonHe abandoned his family and went to live in Tahiti.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละทิ้ง(v) leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai Definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ปล่อยปละละเลย(v) neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่
ปล่อยเกาะ(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai Definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
พิสัช(v) discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
เริด(v) be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai Definition: ค้างอยู่
เริด(v) part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai Definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เด็กเก็บตก[dek keptok] (n, exp) FR: enfant abandonné [ m ]
จากไป[jāk pai] (v) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon  FR: partir ; quitter
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
การจงใจละทิ้ง[kān jongjai lathing] (n, exp) EN: voluntary abandonment
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [ m ]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [ m ]
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [ f ]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [ m ]
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint

CMU Pronouncing Dictionary
ABANDON AH0 B AE1 N D AH0 N
ABANDONS AH0 B AE1 N D AH0 N Z
ABANDONED AH0 B AE1 N D AH0 N D
ABANDONING AH0 B AE1 N D AH0 N IH0 NG
ABANDONMENT AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T
ABANDONMENTS AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
abandon (v) ˈəbˈændən (@1 b a1 n d @ n)
abandons (v) ˈəbˈændənz (@1 b a1 n d @ n z)
abandoned (v) ˈəbˈændənd (@1 b a1 n d @ n d)
abandoning (v) ˈəbˈændənɪŋ (@1 b a1 n d @ n i ng)
abandonment (n) ˈəbˈændənmənt (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce, #36,916 [Add to Longdo]
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; discard; cast away, #44,575 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] abandon; distant, #54,137 [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] abandon, #56,144 [Add to Longdo]
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, ] abandoned land, #257,943 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ ㄧㄥ, / ] abandoned baby [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] abandoned idea [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

EDICT JP-EN Dictionary
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
ほっぽらかす[hopporakasu] (v5s, vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s, vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1, vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
委付[いふ, ifu] (n, vs) abandonment (rights, property) [Add to Longdo]
委付者[いふしゃ, ifusha] (n) abandoner (in securities, etc.) [Add to Longdo]
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n, vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
遺棄貨物[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods [Add to Longdo]
遺棄罪[いきざい, ikizai] (n) abandonment [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0517 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม