Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ reject แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


88 ผลลัพธ์ สำหรับ reject  R IH0 JH EH1 K T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -reject-, *reject*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
reject(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. decline, deny, refuse
reject(vt) บอกปัด, See also: ทอดทิ้ง, ไม่แยแส, Syn. discard, outcast
reject(vt) ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา), Syn. decline
reject(vt) อาเจียน, Syn. disgorge, vomit
reject(n) คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ, Syn. the dregs, the flotsam and jetsam
rejecter(n) ผู้ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
rejective(adj) ซึ่งปฏิเสธ

Hope Dictionary
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ, ทิ้ง, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, อาเจียน, ละทิ้ง, n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff, throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, สิ่งที่ถูกปฏิเสธ, สิ่งที่ถูกละทิ้ง

Nontri Dictionary
reject(vt) ถ่ายออก, ทิ้ง, อาเจียน, บอกปัด, ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ, การทิ้ง, การบอกปัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rejectยกเสีย, บอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejectionการปฏิเสธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejection of offerการบอกปัดคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejection risk insuranceการประกันภัยปฏิเสธนำเข้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta. คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า Airplane! (1980)
No matter how much you reject it, you'll bare your fangs anyway. ถึงจะต่อต้านมันแค่ไหน สุดท้ายก็ออกสันดานจนได้ Vampire Hunter D (1985)
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief. 'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ' Night of the Living Dead (1990)
- Hey, you cannot reject me. - Hey, คุณไม่สามารถปฏิเสธฉัน The Russia House (1990)
You are here because the outside world rejects you. คุณอยู่ที่นี่เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You are here because the outside world rejects you. คุณอยู่ที่นี่ ... ... เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter. ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
The body mistakenly identifies the embryo... as an unwanted foreign substance... and creates antibodies to fight and reject it. ตัวอ่อนเป็นวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ และสร้างแอนติบอดี้มาต่อสู้ และขับมันออก Junior (1994)
It is why we are a peaceful people who reject violence on principle. เราจึงอยู่อย่างสันติ ปฏิเสธความรุนแรงทุกประการ Seven Years in Tibet (1997)
- Reject civilisation, ... ..especially material possessions. คุณ.. เต้นทั้งคืน Fight Club (1999)
Yemanja, please... don't reject my offering. ยีแมนจาเมตตาด้วย โปรดรับเครื่องเซ่นของข้า Woman on Top (2000)
It's not the reject table, but it's definitely self-exile territory. มันไม่ใช่โต๊ะที่ถูกคนอื่นปฏิเสธหรอกนะ แต่มันคือโต๊ะที่แยกตัวออกจากคนอื่นต่างหากล่ะ A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rejectFor love is something you can't reject.
rejectHe had the presumption to reject my proposal.
rejectHer application to join the party was rejected.
rejectHe rejected all the objections.
rejectHe rejected my offer flatly.
rejectHe rejected our demand flatly.
rejectHe rejected our offer.
rejectHe was rejected because his health was poor.
rejectHis application was rejected.
rejectI am afraid it is a reject.
rejectI do not want to reject this claim.
rejectI don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บอกปัด[bøkpat] (v) EN: reject  FR: rejeter
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[khatkhān kham klāohā] (v, exp) EN: reject an accusation
คัดทิ้ง[khat thing] (n, exp) EN: reject
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
ปัด[pat] (v) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline  FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject

CMU Pronouncing Dictionary
REJECT R IH0 JH EH1 K T
REJECT R IY1 JH EH0 K T
REJECTS R IY1 JH EH0 K T S
REJECTS R IH0 JH EH1 K T S
REJECTED R IY0 JH EH1 K T AH0 D
REJECTED R IH0 JH EH1 K T IH0 D
REJECTING R IY0 JH EH1 K T IH0 NG
REJECTION R IH0 JH EH1 K SH AH0 N
REJECTION R IY0 JH EH1 K SH AH0 N
REJECTING R IH0 JH EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
reject (n) rˈiːʤɛkt (r ii1 jh e k t)
reject (v) rˈɪʤˈɛkt (r i1 jh e1 k t)
rejects (n) rˈiːʤɛkts (r ii1 jh e k t s)
rejects (v) rˈɪʤˈɛkts (r i1 jh e1 k t s)
rejected (v) rˈɪʤˈɛktɪd (r i1 jh e1 k t i d)
rejecting (v) rˈɪʤˈɛktɪŋ (r i1 jh e1 k t i ng)
rejection (n) rˈɪʤˈɛkʃən (r i1 jh e1 k sh @ n)
rejections (n) rˈɪʤˈɛkʃənz (r i1 jh e1 k sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
驳回[bó huí, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] reject; turn down; overrule, #13,889 [Add to Longdo]
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, ] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal), #46,068 [Add to Longdo]
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, / ] reject; expel; discard; exclude; renounce, #83,635 [Add to Longdo]
摈斥[bìn chì, ㄅㄧㄣˋ ㄔˋ, / ] reject; dismiss, #224,700 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aussteuermagazin { n }reject stacker [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp, v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ハブ[habu] (n) (1) { comp } hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject [Add to Longdo]
リジェクト[rijiekuto] (n) reject [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n, vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n, vs) kick; rejection [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3775 seconds, cache age: 17.573 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม