Media แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


147 ผลลัพธ์ สำหรับ media
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -media-, *media*
Possible hiragana form: めぢあ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
media(n) สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium), See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง
medial(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง, See also: ตั้งอยู่ตรงกลาง, Syn. mid, median
median(n) จุดกึ่งกลาง, See also: ตรงกลาง, Syn. center, middle
median(n) ค่ากลาง (ทางคณิตศาสตร์), See also: ค่ามีเดียน, ค่าเฉลี่ย, Syn. average, center
median(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง, See also: ระหว่างกลาง, Syn. halfway, middle
mediate(vi) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate(vt) ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate(adj) ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate(adj) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate
medially(adv) โดยอยู่ตรงกลาง

Hope Dictionary
media(มี'เดีย) n., พหูพจน์ของ medium (ดู) -Phr. (The media, mass media สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน)
mediaeval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง., See also: mediaevalism n. mediaevalist n.
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง, ระหว่างกลาง, กึ่งกลาง, เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย, ธรรมดา, ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง, อยู่ตรงกลาง, ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย, แนวแบ่ง, เส้นแบ่ง.
mediant(มี'เดียนทฺ) n. ระดับสามของmajorหรือminorของบันไดเสียงดนตรี
mediastinum(มี'ดิแอสไท'นัม) n. เยื่อที่กั้นกลางช่ออก, ผนังประจัน pl. mediastina
mediate(มี'ดิเอท) vt., vi., adj. ไกล่เกลี่ย, เป็นสื่อ, เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile, settle
mediation(มีดิเอ'เชิน) n. การไกล่เกลี่ย
mediative(มี'ดิเอทิฟว) adj. เป็นการไกล่เกลี่ย
mediator(มี'ดิเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: mediatorial adj.

Nontri Dictionary
media(n pl ของ) medium
mediaeval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง, มัธยะ, ปานกลาง, กึ่งกลาง, อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง, มัธยะ, ปานกลาง, กึ่งกลาง, อยู่ระหว่างกลาง
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง, ค่าเฉลี่ย, เส้นแบ่ง, แนวแบ่ง
mediate(n) คนกลาง, ผู้ไกล่เกลี่ย, สื่อกลาง
mediate(vi, vt) ไกล่เกลี่ย, เป็นสื่อ, เข้ากล่อม, ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย, การเป็นสื่อ, การประนีประนอม
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย, สื่อกลาง
comedian(n) ตัวตลก, จำอวด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mediaสื่อ, สื่อบันทึก, ตัวกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mediaอาหารเพาะเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mediaสื่อ, สื่อบันทึก, ตัวกลาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
media, mass; mass mediaสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial๑. -กลาง๒. -ใกล้กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial borderขอบด้านใกล้กลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial canthus; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial margin of orbitขอบเบ้าตาด้านใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งกลางธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medial pterygoid muscleกล้ามเนื้อเทอริกอยด์มัดใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mediaสื่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mediaสื่อ [การจัดการความรู้]
Mediaอาหารเลี้ยงเชื้อ, อาหารที่ใช้เลี้ยงเซลล์, อาหาร, อาหารปรุง, น้ำเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Mediaสื่อ, ตัวกลาง, เส้นมีเดีย, ผนังชั้นกลาง, ชั้นกลาง [การแพทย์]
Media azedarachเลี่ยน [TU Subject Heading]
Media buying servicesบริการซื้อสื่อ [TU Subject Heading]
Media literacyการรู้จักใช้สื่อ [TU Subject Heading]
Media literacyการรู้เท่าทันสื่อ, Example: การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ การรู้เท่าทันสื่อ Media literacy เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการระบุในยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การ UNESCO ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้ส่งขึ้น” <p>[ ที่มา: ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Media programs (Education)โปรแกรมสื่อทางการศึกษา [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mediagenicสื่อสารกับสื่อมวลชนได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll create a media event. Call the newspaper, boys and girls. เค้าจะสร้างเหตุการ์ณให้สื่อมวลชนรับรู้ โทรเรียกหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ให้หมด Mannequin (1987)
Could you get Media to send up the video of the Super Bowl? เรียบร้อย Big (1988)
So the media go crazy over his shoe, for God's sakes! -รถเหรอ? / -อื้อ Hero (1992)
Somebody from the university has got a whole bunch of media out front. มีคนจากมหาวิทยาลัยส่งนักข่าวมาเต็มหน้าตึกเลย Junior (1994)
Wait until the media finds out! รอจนสื่อพบ! The Birdcage (1996)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test. มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
It's exactly what happened in this trial... because the media twisted things around... so people got all focused on these cops... and whether or not they were going to get convicted... and whether Rodney King's civil rights had been violated. มันก็เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ / ในเรื่องนี้... มันเป็นเพราะส่วนกลางที่บิดเบี้ยวรอบๆ... ผู้คนก็พากันจับตามอง/ ไปที่ตำรวจ... American History X (1998)
It was 40 years ago, and the media still does the same thing. นั่นมัน 40 ปีมาแล้ว, และทุกวันนี้สื่อก็ยังทำแบบนั้นอยู่. Ringu (1998)
Hello. This is Lester Burnham from Media Monthly magazine. สวัสดีครับ ผมเลสเตอร์ เบอร์แนม จากนิตยสารมีเดียรายเดือนครับ American Beauty (1999)
Subtitles by SDI Media Group ซับไตเติ้ล by SDI Media Group Hothead (2001)
And my only regret in this instance is that one of them, Miss Ventura, was subjected to the scrutiny and innuendo of the media as a result of that friendship with me. And my only rearet in this instance is that one of them, Miss Ventura... ... was subjected to the scrutiny and innuendo of the media... ...as a result of that friendship with me. Maid in Manhattan (2002)
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader. แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediaA good mediator can make a deal go smoothly.
mediaHe mediated between the two parties.
mediaHer mediation put an end to our quarrel.
mediaI had otitis media last year.
mediaIn order to gain media recognition, sometimes AIDS patients have to push themselves into the public eye.
mediaIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.
mediaIt is not possible to record in this media.
mediaJust one part of what he said got picked up by the media and took on a life of its own.
mediaMedia sells a trace of hatred at bargain prices.
mediaNewspapers, television, and radio are called the mass media.
mediaOnce you get used to electronic media, you can no longer do without them.
mediaThe government tends to control the media.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้เจรจา(n) negotiator, See also: mediator, intermediary, moderator, Example: ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้เจรจากับญาติผู้ป่วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่พูดจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อตกลงบางอย่างกัน อย่างเป็นทางการ
เกลี่ยไกล่(v) reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คนกลาง(n) middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
มัธยฐาน(n) median, Syn. ค่ามัธยฐาน, Example: แม้จะเป็นการเปรียบเทียบเพียงมัธยฐาน แต่อัตราการลดลงที่สูงขนาดนี้ก็สามารถบอกถึงแนวโน้มได้อย่างชัดเจน, Thai Definition: ส่วนเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง 2 ตัวของจุดของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้ว
มัธยฐาน(n) median, Syn. เส้นมัธยฐาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ชื่อเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดมุมของรูปสามเหลี่ยมกับจุดกึ่งกลางของด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้น
มัธยฐาน(n) median, Syn. เส้นมัธยฐาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ชื่อเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดมุมของรูปสามเหลี่ยมกับจุดกึ่งกลางของด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้น
มัธยฐาน(n) median, Syn. ค่ามัธยฐาน, Example: แม้จะเป็นการเปรียบเทียบเพียงมัธยฐาน แต่อัตราการลดลงที่สูงขนาดนี้ก็สามารถบอกถึงแนวโน้มได้อย่างชัดเจน, Thai Definition: ส่วนเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง 2 ตัวของจุดของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้ว
แสก(n) median line, Syn. แสกกลาง, Example: ตุ๊กตาที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นตุ๊กตารูปคนเป็นศีรษะผู้หญิงไว้ผมทรงแสกกลาง, Thai Definition: แนวที่อยู่ระหว่างกลาง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[chapphlan] (adj) EN: instant ; simultaneous  FR: immédiat ; instantané ; simultané
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เดี๋ยวนี้[dīonī] (adv) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately  FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
เดินธุระให้[doēn thura hai] (v, exp) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business  FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[dōi mai chakchā] (adv) EN: immediately ; without delay  FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[dōi phlan] (adv) EN: immediately
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu

CMU Pronouncing Dictionary
media
medial
medial
median
media's
mediate
mediaset
mediated
mediator
mediamark

Oxford Advanced Learners Dictionary
media
medial
median
medians
mediate
medially
mediated
mediates
mediator
mediaeval

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
传媒[chuán méi, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄟˊ,   /  ] media #4,734 [Add to Longdo]
媒介[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ,  ] media; medium #10,847 [Add to Longdo]
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ,   /  ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) #29,624 [Add to Longdo]
中位数[zhōng wèi shù, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ,    /   ] median #47,560 [Add to Longdo]
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ,   /  ] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme #51,253 [Add to Longdo]
舆论界[yú lùn jiè, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˋ,    / 輿  ] media; commentators #51,338 [Add to Longdo]
媒体报导[méi tǐ bào dǎo, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ,     /    ] media report; news report [Add to Longdo]
媒体访问控制[méi tǐ fǎng wèn kòng zhì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ,   访    /      ] Media Access Control; MAC [Add to Longdo]
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ,   /  ] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Medianwert { m }; Median { m }median [Add to Longdo]
Mediator { m }; Überträgerstoff { m }mediator [Add to Longdo]
Medienrummel { m }media hype [Add to Longdo]
Medienzentrum { n }media center [Add to Longdo]
median { adj }median [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv, n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) #735 [Add to Longdo]
即時[そくじ, sokuji] (adj-no) prompt; immediate; in real time; (P) #1,306 [Add to Longdo]
メディア[medeia] (n) media; (P) #1,368 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] (adj-na, n-adv, adj-no) (See 間接・かんせつ) direct; immediate; personal; firsthand; (P) #1,571 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (pref) (uk) earnestly; immediately; exactly #1,785 [Add to Longdo]
直後[ちょくご, chokugo] (n-adv, n-t) immediately following; (P) #2,030 [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] (n-adv, n-t) Middle Ages; mediaeval times; (P) #2,852 [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv, n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) #4,551 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
マイクロメディア[まいくろめでいあ, maikuromedeia] micromedia [Add to Longdo]
マルチメディア[まるちめでいあ, maruchimedeia] multimedia [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] Media Access Control, MAC [Add to Longdo]
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser [Add to Longdo]
記録媒体[きろくばいたい, kirokubaitai] media [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0261 seconds, cache age: 8.718 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม