*abandonment* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


104 ผลลัพธ์ สำหรับ *abandonment*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: abandonment, -abandonment-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary abandonmentการจงใจละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
abandonment(n) the act of giving something up, Syn. forsaking, desertion
abandonment(n) the voluntary surrender of property (or a right to property) without attempting to reclaim it or give it away
desertion(n) withdrawing support or help despite allegiance or responsibility, Syn. defection, abandonment

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Abandonmentn. [ Cf. F. abandonnement. ] 1. The act of abandoning, or the state of being abandoned; total desertion; relinquishment. [ 1913 Webster ]

The abandonment of the independence of Europe. Burke. [ 1913 Webster ]

2. (Mar. Law) The relinquishment by the insured to the underwriters of what may remain of the property insured after a loss or damage by a peril insured against. [ 1913 Webster ]

3. (Com. Law) (a) The relinquishment of a right, claim, or privilege, as to mill site, etc. (b) The voluntary leaving of a person to whom one is bound by a special relation, as a wife, husband, or child; desertion. [ 1913 Webster ]

4. Careless freedom or ease; abandon. [ R. ] Carlyle. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fear of abandonment? Is that why I broke up with Skylar? กลัวการถูกทอดทิ้ง ถึงผม ถึง เลิกกับสกายลาร์ Good Will Hunting (1997)
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment. แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้ Legally Blonde (2001)
No, I was granted a divorce on grounds of abandonment. ไม่ ผมทำเรื่องหย่าจากกรณีคนสูญหาย Listen to the Rain on the Roof (2006)
As far as I can tell, severe abandonment issues. เท่าที่ฉันบอกได้ , เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรง Kung Fu Fighting (2007)
This cactus-gram stings even worse than your abandonment. หนามตะบองเพชรพวกนี้ทิ่มเจ็บกว่าตอนที่คุณทิ้งเราไปอีก Juno (2007)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place! ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)
depression, post-traumatic whatever... abandonment. บอกเพียงแค่ว่าเป็นเพราะความเครียด การกระทบกระเทือนอะไรพวกนั้น การถูกทอดทิ้ง Henry Poole Is Here (2008)
If anyone should have father issues, anger, rejection, abandonment, it's Cody. ถ้าใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นพ่อ ทั้งความโมโห, ถูกปฎิเสธ, ถูกทอดทิ้ง ก็คือโคดี้เนี่ยแหละ Our Father (2008)
She could have abandonment issues,  เธออาจเคืองเรื่องถูกทิ้งก็ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- No, that's what I call abandonment. -เปล่าๆ นั่นเรียกว่าทิ้งกันต่างหาก Inkheart (2008)
You know, she's just a little preoccupied with abandonment issues. เธอว่ามันเป็นเรื่องการเข้าครอบครอง เรื่องการถูกทิ้ง London. Of Course (2009)
Maybe fear of abandonment speaks to his history. But eventually even an embalmed body will decay and he finds himself in need of new victims. แต่สุดท้ายแล้วศพที่ดองก็จะเสื่อม ทำให้เค้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ Cold Comfort (2009)
I believe that as a reaction to the childhood traumas of abuse and abandonment,  ผมคิดว่ามันเป็นผลมาจากวัยเด็ก ที่ถูกทำร้ายและทอดทิ้ง The Dwarf in the Dirt (2009)
Because of his abandonment, she kills herself. เพราะว่าเขาทิ้งเธอไป เธอฆ่าตัวตาย The Coffee Cup (2009)
How do you guys come up with "child abandonment"? คุณเป็นคนแบบไหนกัน ที่ทอดทิ้งเด็กได้? The Edge (2010)
We're probably looking for someone with severe abandonment issues. เราอาจกำลังมองหาใครบางคนที่ มีปมการถูกทิ้งรุนแรง Exit Wounds (2010)
Abandonment issue triggered by his father's recent death. ปมถูกทิ้งถูกกระตุ้นจาก การตายเมื่อเร็วๆ นี้ของพ่อเขา Exit Wounds (2010)
Wait a minute. You said the unsub has abandonment issues. เดี๋ยวก่อน คุณบอกว่าคนร้ายมีปมถูกทิ้ง Exit Wounds (2010)
The man that we're looking for has severe abandonment issues. ชายคนที่เราตามตัวมีปมถูกทิ้งอย่างแรง Exit Wounds (2010)
Talk about abandonment issues. พูดถึงปมถูกทิ้ง Exit Wounds (2010)
You boys have serious abandonment issues, you know that? พวกนายมีปัญหากับการถูกทิ้ง เธอรู้ดี Caged Heat (2010)
The act of abandonment immediately labels the parents unfit and the child becomes a ward of the state. การทอดทิ้งจะมีผลทำให้ ผู้ปกครองหมดอำนาจในการดูแลทันที และเด็กก็จะตกอยู่ในความคุ้มครองของรัฐ Safe Haven (2010)
Left me with nothing but an Encantus and some prescription-grade abandonment issues. ทิ้งผมไว้กับคัมภีร์อินแคนทัส กับอาการขาดความอบอุ่นที่ต้องได้รับการบำบัด The Sorcerer's Apprentice (2010)
I--I think it's more about the abuse, the abandonment, and the lack of attention from your father. ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการถูกทารุณ ถูกทอดทิ้ง และขาดความเอาใจใส่จากพ่อคุณมากกว่า Corazon (2011)
We might be looking for someone with a deep-rooted abandonment issue. เราอาจจะกำลังมองหาใครสักคน The Stranger (2011)
It makes sense for a sadist with abandonment issues, but why didn't he finish the job? ฟังดูเป็นเช่นนั้นที่พวกซาดิสม์มักชอบการหนีปัญหา แต่ทำไมเขาถึงไม่เลิกทำงานนี้สะ? Big Sea (2011)
He may very well have abandonment issues from his own childhood. บางทีเขาอาจจะถูกทอดทิ้ง ในสมัยเด็กมาเหมือนกัน From Childhood's Hour (2011)
And our unsub probably has abandonment issues, so look for backgrounds that reflect that. และผู้ต้องสงสัยของเราน่าจะ มีปัญหาจากการถูกทอดทิ้ง ดังนั้นย้อนดูภูมิหลัง ที่สนับสนุนเรื่องนั้น From Childhood's Hour (2011)
You're dealing with abandonment issues. เจ้าต้องเจอกับการทอดทิ้ง An Embarrassment of Bitches (2012)
might consider it "abandonment" อาจมองว่าเป็น "การทอดทิ้ง" August: Osage County (2013)
Don't draw him in and then dump him because abandonment is a big "area" for him. อย่าดึงเขาในการถ่ายโอนข้อมูลและจากนั้นเขาว่า เพราะถูกทอดทิ้ง เป็นใหญ่ พื้นที่ สำหรับเขา. Now You See Me (2013)
Their emotional growth was clearly compromised by their abandonment. ความรู้สึกของพวกเธอ เห็นได้ชัดว่าปรับเข้ากับการถูกทอดทิ้ง Mama (2013)
- I'm not suggesting abandonment. - ผมไม่ได้บอกว่าเราจะละทิ้งเธอ Oeuf (2013)
Abandonment requires expectation. การทอดทิ้งย่อมต้องการการคาดหวัง Coquilles (2013)
The squalor, the filth, the decay of this institution is a shocking indictment of the abandonment of her most needy by the state of Massachusetts. ความสกปรก ความโสมม ความเสื่อมลงของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่น่าตกตะลึง Madness Ends (2013)
Abandonment could be the common denominator. การถูกทอดทิ้งอาจเป็นเหตุผลที่เหมือนกัน All That Remains (2013)
There's your abandonment issue. นั่นคือประเด็นปัญหากลัวโดนทอดทิ้งของคุณ All That Remains (2013)
Try abandonment. ลองละทิ้งมันไปซิ Manhattan (2013)
Abandonment issues will do it every time. การถูกละทิ้งทำให้ฉันกล้าได้ทุกเมื่อ Bring It On (2013)
If he's got abandonment issues, he won't hesitate to kill Emma. ถ้าเขามีปัญหาเรื่องการโดนทิ้ง เขาคงไม่ลังเลที่จะฆ่าเอ็มม่า #6 (2013)
So either he's grateful for the buyout or he's furious for the double abandonment. ถ้าไม่ใช่ว่าเขารู้สึกขอบคุณ สำหรับสินบน ก็คงจะโกรธเพราะถูกทอดทิ้งเป็นครั้งที่ 2 Engagement (2013)
Every boy in or around Detroit born a month prior to my abandonment. เด็กทุกคนในหรือรอบๆ ดีทรอยต์ เกิดเดือนก่อนที่จะมีการละทิ้งของฉัน Out of the Frying Pan (2013)
He blames Dana for his rejection and abandonment issues. เขาโทษเดน่าที่โดนปฏิเสธ และเกิดปมการโดนทอดทิ้ง To Bear Witness (2013)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การทอดทิ้ง(n) desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai Definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
การละทิ้ง(n) abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: การละด้วยวิธีทิ้ง
การสละ(n) abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai Definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การจงใจละทิ้ง[kān jongjai lathing] (n, exp) EN: voluntary abandonment
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [ m ]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [ m ]
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [ f ]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [ m ]
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint
การทิ้งคดี[kān thing khadī] (n, exp) EN: abandonment of an action
การทิ้งหน้าที่ราชการ[kān thing nāthī rātchakān] (n, exp) EN: abandonment of a public office
การทอดทิ้ง[kān thøtthing] (n) EN: desertion ; abandonment
การทอดทิ้งเด็ก[kān thøtthing dek] (n, exp) EN: abandonment of children  FR: abandon d'enfant [ m ]
การยุติ[kān yuti] (n) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment

CMU Pronouncing Dictionary
abandonment
abandonments

Oxford Advanced Learners Dictionary
abandonment

DING DE-EN Dictionary
Abschaltung { f }; Serviceabschaltung { f }abandonment of service [Add to Longdo]
Aufgabe { f }; Verzicht { m }; Preisgabe { f }abandonment [Add to Longdo]
Klagerücknahme { f }abandonment of action [Add to Longdo]
Niedergangsphase { f }abandonment stage [Add to Longdo]
Optionsaufgabe { f }abandonment of option [Add to Longdo]
Stellungsaufgabe { f }; Aufgabe einer Stellung { f }abandonment of position [Add to Longdo]
Überlassung { f }; Abtretung { f } [ fin. ]abandonment [Add to Longdo]
Verlassenheit { f }; Nichtannahme { f }abandonment [Add to Longdo]
Wohnsitzaufgabe { f }; Aufgabe { f } des Wohnsitzesabandonment of domicile [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n, vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) #5,862 [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
委付[いふ, ifu] (n, vs) abandonment (rights, property) [Add to Longdo]
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n, vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
遺棄罪[いきざい, ikizai] (n) abandonment [Add to Longdo]
厭棄[えんき, enki] (n, vs) (obsc) abandonment; rejection [Add to Longdo]
棄捐[きえん, kien] (n, vs) donation; abandonment [Add to Longdo]
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation [Add to Longdo]
耕作放棄[こうさくほうき, kousakuhouki] (exp) abandonment of cultivation [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n, vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]
自暴[じぼう, jibou] (n) despair; desperation; abandonment [Add to Longdo]
自暴自棄[じぼうじき, jiboujiki] (adj-na, n, adj-no) desperation; despair; self-abandonment [Add to Longdo]
投棄[とうき, touki] (n, vs) abandonment; giving up; throwing away; disposal; dumping; (P) [Add to Longdo]
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n, adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0329 seconds, cache age: 16.434 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม