sacrifice แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


98 ผลลัพธ์ สำหรับ sacrifice
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -sacrifice-, *sacrifice*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sacrifice(n) การบวงสรวง, See also: การบูชายัญ, การสังเวย, Syn. offering, reparation
sacrifice(n) สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice(vi) ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice(vt) ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice(vi) บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice(vt) บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ, Syn. consecrate, dedicate, worship
sacrificer(n) ผู้เสียสละ
sacrifice to(phrv) สังเวย, See also: ถวาย, พลี
sacrifice to(phrv) เสียสละตนเพื่อ, See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
sacrificeable(adj) ซึ่งเสียสละ

Hope Dictionary
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt., vi., n. (การ, สิ่ง) เสียสละ, บูชายัญ, สังเวย, พลี, บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering, victim, Ant. gain, keep

Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ, เครื่องบวงสรวง, เครื่องสังเวย, การเสียสละ
sacrifice(vt) บูชายัญ, บวงสรวง, สังเวย, พลี, เสียสละ,
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sacrificeการสังเวย [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
sacrifice(n) personnel that are sacrificed (e.g., surrendered or lost in order to gain an objective)
sacrifice(n) a loss entailed by giving up or selling something at less than its value
sacrifice(n) the act of killing (an animal or person) in order to propitiate a deity, Syn. ritual killing
sacrifice(n) (baseball) an out that advances the base runners
sacrifice(v) endure the loss of, Syn. give
sacrifice(v) kill or destroy
sacrifice(v) sell at a loss
sacrifice(v) make a sacrifice of; in religious rituals
sacrificeable(adj) may be deliberately sacrificed to achieve an objective
sacrificer(n) a religious person who offers up a sacrifice

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Sacrifice

n. [ OE. sacrifise, sacrifice, F. sacrifice, fr. L. sacrificium; sacer sacred + facere to make. See Sacred, and Fact. ] 1. The offering of anything to God, or to a god; consecratory rite. [ 1913 Webster ]

Great pomp, and sacrifice, and praises loud,
To Dagon. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Anything consecrated and offered to God, or to a divinity; an immolated victim, or an offering of any kind, laid upon an altar, or otherwise presented in the way of religious thanksgiving, atonement, or conciliation. [ 1913 Webster ]

Moloch, horrid king, besmeared with blood
Of human sacrifice. Milton. [ 1913 Webster ]

My life, if thou preserv'st my life,
Thy sacrifice shall be. Addison. [ 1913 Webster ]

3. Destruction or surrender of anything for the sake of something else; devotion of some desirable object in behalf of a higher object, or to a claim deemed more pressing; hence, also, the thing so devoted or given up; as, the sacrifice of interest to pleasure, or of pleasure to interest. [ 1913 Webster ]

4. A sale at a price less than the cost or the actual value. [ Tradesmen's Cant ] [ 1913 Webster ]


Burnt sacrifice. See Burnt offering, under Burnt. --
Sacrifice hit (Baseball), in batting, a hit of such a kind that the batter loses his chance of tallying, but enables one or more who are on bases to get home or gain a base.
[ 1913 Webster ]

Sacrifice

v. t. [ imp. & p. p. Sacrificed p. pr. & vb. n. Sacrificing ] [ From Sacrifice, n.: cf. F. sacrifier, L. sacrificare; sacer sacred, holy + -ficare (only in comp.) to make. See -fy. ] 1. To make an offering of; to consecrate or present to a divinity by way of expiation or propitiation, or as a token acknowledgment or thanksgiving; to immolate on the altar of God, in order to atone for sin, to procure favor, or to express thankfulness; as, to sacrifice an ox or a sheep. [ 1913 Webster ]

Oft sacrificing bullock, lamb, or kid. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Hence, to destroy, surrender, or suffer to be lost, for the sake of obtaining something; to give up in favor of a higher or more imperative object or duty; to devote, with loss or suffering. [ 1913 Webster ]

Condemned to sacrifice his childish years
To babbling ignorance, and to empty fears. Prior. [ 1913 Webster ]

The Baronet had sacrificed a large sum . . . for the sake of . . . making this boy his heir. G. Eliot. [ 1913 Webster ]

3. To destroy; to kill. Johnson. [ 1913 Webster ]

4. To sell at a price less than the cost or the actual value. [ Tradesmen's Cant ] [ 1913 Webster ]

Sacrifice

v. i. To make offerings to God, or to a deity, of things consumed on the altar; to offer sacrifice. [ 1913 Webster ]

O teacher, some great mischief hath befallen
To that meek man, who well had sacrificed. Milton. [ 1913 Webster ]

Sacrificer

n. One who sacrifices. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't sacrifice Peter. อย่าทำร้ายเขา The Lawnmower Man (1992)
This is the most important sacrifice a daughter can make for her mother. นี่เป็นการเสียสละที่สำคัญมากที่สุด... ที่ลูกสาวจะสามารถทำให้แม่ของตัวเองได้ The Joy Luck Club (1993)
Some kind of a sacrifice, maybe. - มันพบอยู่ทั่วพื้นดินรอบๆ Deep Throat (1993)
- Under my skin I'd sacrifice anything come what might โอเค ขอโทษครับ ผมเจอแล้ว Junior (1994)
No buts about it. You're in for a lot of sacrifices. ไม่ต้องแต่ นายจะต้องเสียสละเยอะแยะเลย Junior (1994)
In light of this personal sacrifice you've made I have no choice but to take the case. ด้วยการเสียสละของพระอาจารย์... ...ผมไม่มีทางเลือก... ...นอกจากการรับงานนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I would be happier if the mountain was raised by toil, by sweat by work, by sacrifice. พ่อจะดีใจกว่านี้ ถ้าเราจะยกภูเขาขึ้นด้วยแรง หยาดเหงื่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"But to remain great we must sacrifice." "แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ" The Great Dictator (1940)
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor. ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud. หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation. จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม Help! (1965)
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices. เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrificeHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
sacrificeHe sold his goods at a sacrifice to close down his business.
sacrificeI sacrificed the present moment for the future.
sacrificeI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
sacrificeMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
sacrificeParents often make sacrifices to give a good education to their children.
sacrificeProclaim the sacrifice.
sacrificeThey killed a goat as a sacrifice to God.
sacrificeThey made many sacrifices to get their own house.
sacrificeThousands of victims were sacrificed to this disease.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
อุทิศ(v) sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai Definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
สละ(v) sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
ความเสียสละ(n) sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ
อัจนา(n) worship, See also: sacrifice, Thai Definition: การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ
สังเวย(v) sacrifice, See also: give, offer, Syn. บวงสรวง, เซ่นสรวง, Example: พวกมายานำหญิงสาวพรหมจารีไปสังเวยเทพเจ้าแห่งฝน เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล, Thai Definition: บูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
บูชายัญ(v) sacrifice, Syn. บวงสรวง, สังเวย, เซ่นสังเวย, Example: มนุษย์สมัยหินใหม่บูชายัญเทพเจ้าด้วยหญิงสาว เพราะเชื่อว่าพึงพอใจมากกว่าจะบูชาด้วยสัตว์, Thai Definition: เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา
ยัญ(n) sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่น, การบูชา, การบวงสรวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยัญกรรม(n) sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่นสรวงบูชา, Thai Definition: การเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์
การพลี(n) sacrifice, See also: offering, oblation, Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การเซ่น, การบูชายัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูชายัญ[būchāyan] (v) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice
การพลี[kān phalī] (n) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating
การเซ่น[kān sen] (n) EN: sacrifice
การเสียสละ[kān sīasala] (n) FR: abnégation [ f ] ; sacrifice [ m ]
ความเสียสละ[khwām sīasala] (n) EN: sacrifice  FR: sacrifice [ m ]
พลี[phlī] (n) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation  FR: sacrifice [ m ]
พลี[phaī] (v) EN: sacrifice ; give up ; surrender
ผู้เสียสละ[phū sīasala] (n, exp) EN: person who sacrifices oneself ; martyr
สักการะ[sakkāra] (v) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices  FR: vénérer ; adorer
สละชีวิต[sala chīwit] (v, exp) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death  FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU Pronouncing Dictionary
sacrifice
sacrificed
sacrifices

Oxford Advanced Learners Dictionary
sacrifice
sacrificed
sacrifices

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ,   /  ] sacrifice (one's life etc) #4,373 [Add to Longdo]
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ,  ] sacrifice oneself for one's country; martyr #61,041 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / ] sacrifice #76,091 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] sacrifice for avoiding calamity #93,539 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] sacrifice #447,785 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] sacrifice at the end of mourning #525,057 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] sacrifice #547,443 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] sacrifice [Add to Longdo]
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ㄨˋ,  ] sacrifices [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] sacrifice [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Opfer { n }; Opferung { f }; Aufopferung { f } | Opfer { pl }; Opferungen { pl }; Aufopferungen { pl }sacrifice | sacrifices [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) #5,010 [Add to Longdo]
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1, vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P) #15,619 [Add to Longdo]
サクリファイス[sakurifaisu] (n) sacrifice [Add to Longdo]
サクリファイスバント[sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
サクリファイスヒット[sakurifaisuhitto] (n) sacrifice hit [Add to Longdo]
サクリファイスフライ[sakurifaisufurai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp, v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp, v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
犠牲バント[ぎせいバント, gisei banto] (n) (See セーフティーバント) sacrifice bunt [Add to Longdo]
犠牲フライ[ぎせいフライ, gisei furai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0299 seconds, cache age: 1.917 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม