Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sacrifice แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


84 ผลลัพธ์ สำหรับ sacrifice  S AE1 K R AH0 F AY2 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sacrifice-, *sacrifice*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sacrifice(n) การบวงสรวง, See also: การบูชายัญ, การสังเวย, Syn. offering, reparation
sacrifice(n) สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice(vi) ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice(vt) ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice(vi) บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice(vt) บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ, Syn. consecrate, dedicate, worship
sacrificer(n) ผู้เสียสละ
sacrifice to(phrv) สังเวย, See also: ถวาย, พลี
sacrifice to(phrv) เสียสละตนเพื่อ, See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
sacrificeable(adj) ซึ่งเสียสละ

Hope Dictionary
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt., vi., n. (การ, สิ่ง) เสียสละ, บูชายัญ, สังเวย, พลี, บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering, victim, Ant. gain, keep

Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ, เครื่องบวงสรวง, เครื่องสังเวย, การเสียสละ
sacrifice(vt) บูชายัญ, บวงสรวง, สังเวย, พลี, เสียสละ,
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sacrificeการสังเวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor. ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud. หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
Are you willing to make a sacrifice to show God how much you love him? คุณยินดีที่จะเสียสละแล้วรึยัง เพื่อแสดงให้พระเจ้า เห็นว่าคุณรักท่านแค่ไหน Oh, God! (1977)
Do you know the sacrifices people have made? รู้ใช่มั้ยว่าประชาชน เสียสละกันขนาดไหน Gandhi (1982)
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart. พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป. Cinema Paradiso (1988)
Don't sacrifice Peter. อย่าทำร้ายเขา The Lawnmower Man (1992)
This is the most important sacrifice a daughter can make for her mother. นี่เป็นการเสียสละที่สำคัญมากที่สุด... ที่ลูกสาวจะสามารถทำให้แม่ของตัวเองได้ The Joy Luck Club (1993)
- Under my skin I'd sacrifice anything come what might โอเค ขอโทษครับ ผมเจอแล้ว Junior (1994)
In light of this personal sacrifice you've made I have no choice but to take the case. ด้วยการเสียสละของพระอาจารย์... ...ผมไม่มีทางเลือก... ...นอกจากการรับงานนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
They're ready to sacrifice us all. พวกเขามีความพร้อมที่จะเสียสละพวกเราทุกคน Princess Mononoke (1997)
Would you sacrifice these men and their families? คุณจะเสียสละคนเหล่านี้และครอบครัวของพวกเขา Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrificeHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
sacrificeHe sold his goods at a sacrifice to close down his business.
sacrificeI sacrificed the present moment for the future.
sacrificeI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
sacrificeMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
sacrificeParents often make sacrifices to give a good education to their children.
sacrificeProclaim the sacrifice.
sacrificeThey killed a goat as a sacrifice to God.
sacrificeThey made many sacrifices to get their own house.
sacrificeThousands of victims were sacrificed to this disease.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
อุทิศ(v) sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai Definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
สละ(v) sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
ความเสียสละ(n) sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ
อัจนา(n) worship, See also: sacrifice, Thai Definition: การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ
สังเวย(v) sacrifice, See also: give, offer, Syn. บวงสรวง, เซ่นสรวง, Example: พวกมายานำหญิงสาวพรหมจารีไปสังเวยเทพเจ้าแห่งฝน เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล, Thai Definition: บูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
บูชายัญ(v) sacrifice, Syn. บวงสรวง, สังเวย, เซ่นสังเวย, Example: มนุษย์สมัยหินใหม่บูชายัญเทพเจ้าด้วยหญิงสาว เพราะเชื่อว่าพึงพอใจมากกว่าจะบูชาด้วยสัตว์, Thai Definition: เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา
ยัญ(n) sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่น, การบูชา, การบวงสรวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยัญกรรม(n) sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่นสรวงบูชา, Thai Definition: การเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์
การพลี(n) sacrifice, See also: offering, oblation, Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การเซ่น, การบูชายัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูชายัญ[būchāyan] (v) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice
การพลี[kān phalī] (n) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating
การเซ่น[kān sen] (n) EN: sacrifice
การเสียสละ[kān sīasala] (n) FR: abnégation [ f ] ; sacrifice [ m ]
ความเสียสละ[khwām sīasala] (n) EN: sacrifice  FR: sacrifice [ m ]
พลี[phlī] (n) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation  FR: sacrifice [ m ]
พลี[phaī] (v) EN: sacrifice ; give up ; surrender
ผู้เสียสละ[phū sīasala] (n, exp) EN: person who sacrifices oneself ; martyr
สักการะ[sakkāra] (v) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices  FR: vénérer ; adorer
สละชีวิต[sala chīwit] (v, exp) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death  FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU Pronouncing Dictionary
SACRIFICE S AE1 K R AH0 F AY2 S
SACRIFICED S AE1 K R AH0 F AY2 S T
SACRIFICES S AE1 K R AH0 F AY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
sacrifice (v) sˈækrɪfaɪs (s a1 k r i f ai s)
sacrificed (v) sˈækrɪfaɪst (s a1 k r i f ai s t)
sacrifices (v) sˈækrɪfaɪsɪz (s a1 k r i f ai s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, / ] sacrifice (one's life etc), #4,373 [Add to Longdo]
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] sacrifice oneself for one's country; martyr, #61,041 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / ] sacrifice, #76,091 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] sacrifice for avoiding calamity, #93,539 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] sacrifice, #447,785 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] sacrifice at the end of mourning, #525,057 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] sacrifice, #547,443 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] sacrifice [Add to Longdo]
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ㄨˋ, ] sacrifices [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] sacrifice [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Opfer { n }; Opferung { f }; Aufopferung { f } | Opfer { pl }; Opferungen { pl }; Aufopferungen { pl }sacrifice | sacrifices [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
サクリファイス[sakurifaisu] (n) sacrifice [Add to Longdo]
サクリファイスバント[sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
サクリファイスヒット[sakurifaisuhitto] (n) sacrifice hit [Add to Longdo]
サクリファイスフライ[sakurifaisufurai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp, v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp, v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
犠牲バント[ぎせいバント, gisei banto] (n) (See セーフティーバント) sacrifice bunt [Add to Longdo]
犠牲フライ[ぎせいフライ, gisei furai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
犠牲打[ぎせいだ, giseida] (n) (See 犠打) sacrifice hit [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1071 seconds, cache age: 20.675 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม