Search result for

tomato

(74 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tomato-, *tomato*
Possible hiragana form: とまと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tomato[N] มะเขือเทศ, Syn. love-apple, pomme d'amour, tomate, jitomate
tomato[N] ต้นมะเขือเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes
astomatous(เอสทอม'มะทัส) adj. ไร้ปาก, ไร้ส่วนที่เป็นปาก (having no mouth)
automaton(ออทอม'มะทอน,-เทิน) n., (pl.

English-Thai: Nontri Dictionary
tomato(n) มะเขือเทศ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tomato industryอุตสาหกรรมมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Tomato productsผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Tomatoesมะเขือเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tomatoes.มะเขือเทศ The Ramen Girl (2008)
- No, it's just tomato juice. I cut a tomato in the kitchen and it should come on my sleeve.ฉันกำลังหั่นมะเขือเทศในครัว มันคงกระเด็นมาโดนอ่ะ Drag Me to Hell (2009)
Tomatoes and has never even tried one.มะเขือเทศแล้วก็ไม่เคยลองกินเลย The Age of Dissonance (2009)
Maybe you should be with a guy like julian who already likes tomatoes.บางทีเธอน่าจะไปอยู่กับผู้ชายแบบจูเลียน คนที่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้ว The Age of Dissonance (2009)
You know, one time when Kyle and I were kids, we saw two tunnel trolls go at it over a can of stewed tomatoes.ครั้งนึง ตอนไคล์และผมยังเด็ก เราเจอคนทะเลาะกัน แย่งสตูว์มะเขือเทศกระป๋อง Today Is the Day: Part 1 (2009)
Yeah? The secret's the fresh tomatoes.เคล็ดลับคือมะเขือเทศสด To the Lighthouse (2009)
You grow tomatos?คุณปลูกมะเขือเทศเหรอ ใช่ ดูตลกเหรอ To the Lighthouse (2009)
Also known as bull nettle, the Devil's tomato, and my personal favorite, the apple of Sodom.รู้จักอีกชื่อว่า บูลเนทเทิล มะเขือแห่งปีศาจ เป็นของโปรดของฉัน แอปเปิ้ลแห่งโซดอม Frenzy (2009)
Make me one, too, but hold the tomato.- ทำให้ฉันด้วย ไม่ใส่มะเขือเทศนะ Preggers (2009)
But there are no diced tomatoes in my omelet.แต่ไม่เอามะเขือเทศหั่นใส่ไข่เจียวนะ Dirty Harry (2009)
I'll bring you a side of tomatoes.ฉันจะเอามะเขือเทศ Dirty Harry (2009)
Denver omelet... with tomatoes...diced.ไข่เจียวเดนเวอร์ กับมะเขือเทศหั่น Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tomatoDoes Tom like tomatoes?
tomatoHe grows tomatoes in his garden.
tomatoHe raised tomato plants from seed.
tomatoI don't like the taste of tomatoes.
tomatoI grew tomatoes last year and they were very good.
tomatoI grow tomatoes in plastic houses.
tomatoI like meat, cheese and tomato sandwiches.
tomatoI'll have tomato and onion.
tomatoIs a tomato a fruit or a vegetable?
tomatoIt is once believed that tomatoes were poisonous.
tomato"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.
tomatoMeg bought a can of tomatoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเขือเทศ[N] tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
มะเขือส้ม [n. exp.] (makheūa som) EN: Currant Tomato   
มะเขือเทศ[n.] (makheūathēt) EN: tomato   FR: tomate [f]
น้ำมะเขือเทศ[n. exp.] (nām makheūathēt) EN: tomato juice   FR: jus de tomate [m]
น้ำพริกอ่อง[xp] (nāmphrik ǿng) EN: Thai Northern Style Pork and Tomato Relish   
พยนต์[adj.] (phayon) EN: of the nature of an automaton ; automatous   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOMATO    T AH0 M EY1 T OW2
TOMATO    T AH0 M AA1 T OW2
TOMATOS    T AH0 M EY1 T OW2 Z
TOMATOS    T AH0 M AA1 T OW2 Z
TOMATOES    T AH0 M EY1 T OW0 Z
TOMATOES    T AH0 M AA1 T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tomato    (n) (t @1 m aa1 t ou)
tomatoes    (n) (t @1 m aa1 t ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paradeiser {m} [Ös.] | Paradeiser {pl} [Ös.]tomato | tomatoes [Add to Longdo]
Tomate {f} [bot.] [cook.] | Tomaten {pl}tomato | tomatoes [Add to Longdo]
Tomatenmark {n} [cook.]tomato paste [Add to Longdo]
Tomatensaft {m}tomato juice [Add to Longdo]
Weißbinden-Glühkohlen-Anemonenfisch {m}; Weißbinden-Anemonenfisch {m} (Amphiprion frenatus) [zool.]tomato (anemone) clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
オートマトン[, o-tomaton] (n) automaton [Add to Longdo]
オートマトン理論[オートマトンりろん, o-tomaton riron] (n) {comp} automata theory [Add to Longdo]
チェリートマト[, chieri-tomato] (n) cherry tomato [Add to Longdo]
トマト[, tomato] (n) tomato; (P) [Add to Longdo]
トマトケチャップ[, tomatokechappu] (n) tomato ketchup [Add to Longdo]
トマトジュース[, tomatoju-su] (n) tomato juice [Add to Longdo]
トマトソース[, tomatoso-su] (n) tomato sauce [Add to Longdo]
トマトピューレ[, tomatopyu-re] (n) tomato puree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄[fān qié, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ, ] tomato [Add to Longdo]
番茄汁[fān qié zhī, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄓ, ] tomato juice [Add to Longdo]
西红柿[xī hóng shì, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ, 西 / 西] tomato [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドットマトリクス[どっとまとりくす, dottomatorikusu] dot matrix [Add to Longdo]
ドットマトリクスプリンタ[どっとまとりくすぷりんた, dottomatorikusupurinta] dot matrix printer [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
オートマトン[おーとまとん, o-tomaton] automaton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tomato \To*ma"to\, n.; pl. {Tomatoes}. [Sp. or Pg. tomate, of
   American Indian origin; cf. Mexican tomail.] (Bot.)
   The fruit of a plant of the Nightshade family ({Lycopersicum
   esculentun}); also, the plant itself. The fruit, which is
   called also {love apple}, is usually of a rounded, flattened
   form, but often irregular in shape. It is of a bright red or
   yellow color, and is eaten either cooked or uncooked.
   [1913 Webster]
 
   {Tomato gall} (Zool.), a large gall consisting of a mass of
    irregular swellings on the stems and leaves of grapevines.
    They are yellowish green, somewhat tinged with red, and
    produced by the larva of a small two-winged fly
    ({Lasioptera vitis}).
 
   {Tomato sphinx} (Zool.), the adult or imago of the {tomato
    worm}. It closely resembles the tobacco hawk moth. Called
    also {tomato hawk moth}. See Illust. of {Hawk moth}.
 
   {Tomato worm} (Zool.), the larva of a large hawk moth
    ({Manduca quinquemaculata}, {Protoparce quinquemaculata},
    {Sphinx quinquemaculata}, or {Macrosila quinquemaculata})
    which feeds upon the leaves of the tomato and potato
    plants, often doing considerable damage. Called also
    {tomato hornworm} and {potato worm}, and in the Southern
    U. S. {tobacco fly}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tomato
   n 1: mildly acid red or yellow pulpy fruit eaten as a vegetable
   2: native to South America; widely cultivated in many varieties
     [syn: {tomato}, {love apple}, {tomato plant}, {Lycopersicon
     esculentum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top