ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loner

L OW1 N ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loner-, *loner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loner[N] ผู้อยู่สันโดษ, See also: คนสันโดษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loner(โล'เนอะ) n. ผู้อยู่สันโดษ,คนสันโดษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hunt had always been a loner and his thoughts and dreams were not those of other men.ฮันท์ อยู่โดดเดี่ยวเสมอ สิ่งที่เขาใฝ่ฝันมักจะแตกต่างจากคนอื่น The Cement Garden (1993)
Who's the loner?ไอ้เดี่ยวนั่นล่ะ Heat (1995)
and if then you no loner hear the music of the gods around youตอนนั้น... คุณจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีของพระเจ้าอีก The Legend of 1900 (1998)
The guys on security say you're a bit of a loner.คนที่รักษาความปลอดภับ บอกว่าคุณชอบอยู่คนเดียว. Transporter 2 (2005)
And scrambled eggs at 3am. What turned you into such a loner?ทำไมถึงปิดตัวเองอย่างนั้น Red Eye (2005)
Loner, loser and complicated wreck.โดดเดี่ยว ล้มเหลว และสติแตก หวัดดี The Holiday (2006)
When I was ten, I was a loner, only good at fighting.ตอนผมสิบขวบ ผมอยู่อย่างโดดเดี่ยว เก่งก็แค่การชกต่อย Almost Love (2006)
Uh, denny was, like, a loner --- เดนนี่เขา แบบ อยู่คนเดียว The Dark Defender (2007)
Yeah. I'm a loner.ใช่ ก็ผมอยู่คนเดียวนี่ Love Now (2007)
Suddenly the world's most notorious loner had two new men in her life.โดยไม่ทันรู้ตัว คนโดดเดี่ยวที่รู้ ๆ กัน ก็มีผู้ชายถึงสองคน เข้ามาในชีวิตเธอ The Nanny Diaries (2007)
Some loner weirdo Who dropped out of school.คนที่สันโดษ แปลกๆ ที่หยุดเรียนไปเฉยๆน่ะเหรอ Self Made Man (2008)
We do that kind of crap to guys we like. The loner weirdo?เราทำอย่างนั้นกับคนที่เราถูกใจ Self Made Man (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lonerJo-Jo was a man who thought he was a loner.

CMU English Pronouncing Dictionary
LONER    L OW1 N ER0
LONERO    L OW0 N EH1 R OW0
LONERS    L OW1 N ER0 Z
LONERGAN    L AA1 N ER0 G AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独行侠[dú xíng xiá, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] loner; single person; bachelor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一匹狼;一匹オオカミ[いっぴきおおかみ(一匹狼);いっぴきオオカミ(一匹オオカミ), ippikiookami ( ippikiookami ); ippiki ookami ( ippiki ookami )] (n) lone wolf; loner; self-reliant person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  loner
      n 1: a person who avoids the company or assistance of others
           [syn: {loner}, {lone wolf}, {lone hand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top