ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juiciness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juiciness-, *juiciness*, juicines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา juiciness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *juiciness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juiciness (n) ʤˈuːsɪnəs (jh uu1 s i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saftigkeit {f}juiciness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juiciness \Jui"ci*ness\, n.
   The state or quality of being juicy; succulence plants.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juiciness
   n 1: a juicy appetizingness [syn: {succulence}, {succulency},
      {juiciness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top