ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succulence

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succulence-, *succulence*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา succulence มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *succulence*)
English-Thai: Nontri Dictionary
succulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความฉ่ำ,ความชุ่ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succulence    (n) sˈʌkjuləns (s uh1 k y u l @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saftigkeit {f}succulence; succulency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succulence \Suc"cu*lence\, Succulency \Suc"cu*len*cy\, n. [See
   {Succulent}.]
   The quality or condition of being succulent; juiciness; as,
   the succulence of a peach.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succulence
   n 1: a juicy appetizingness [syn: {succulence}, {succulency},
      {juiciness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top