ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hindustani

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindustani-, *hindustani*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindustani[N] กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani[ADJ] เกี่ยวกับฮินดูสถาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hindustani    (n) hˌɪndustˈaːniː (h i2 n d u s t aa1 n ii)
Hindustanis    (n) hˌɪndustˈaːnɪz (h i2 n d u s t aa1 n i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindoostanee \Hin"doo*sta"nee\, Hindoostani \Hin"doo*sta"ni\,
 Hindustani \Hin"du*sta"ni\, a. [Hind. Hind[=u]st[=a]n[imac] an
   Indian, fr. Hind. and Per. Hind[=u]st[=a]n India.]
   Of or pertaining to the Hindoos or their language. -- n. The
   language of Hindustan; the name given by Europeans to the
   most generally spoken of the modern Aryan languages of India.
   It is Hindi with the addition of Persian and Arabic words.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindustani \Hindustani\ adj.
   of or pertaining to Hindustan or its inhabitants.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindustani \Hindustani\ n.
   1. a native or inhabitant of Hindustan or India.
 
   Syn: Hindu, Hindoo.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a form of Hindi spoken around Delhi. See {Hindoostanee}.
 
   Syn: Hindoostani, Hindoostanee, Hindostani.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hindustani
   adj 1: of or relating to or characteristic of Hindustan or its
       people or language
   n 1: a native or inhabitant of Hindustan or India [syn: {Hindu},
      {Hindoo}, {Hindustani}]
   2: a form of Hindi spoken around Delhi [syn: {Hindustani},
     {Hindoostani}, {Hindostani}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top