ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dimer

D AY1 M ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dimer-, *dimer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimerไดเมอร์,โมเลกุลคู่,2สายที่เหมือนกัน,2หน่วยพื้นฐาน [การแพทย์]
Dimercaprolไดเมอแคพรอล,ยาดีเมอร์คาร์พรอล,ไดเมอคาพรอล [การแพทย์]
Dimericการรวมกันของโมเลกุลเดี่ยวเป็นโมเลกุลคู่ [การแพทย์]
Dimerizationค่าคงที่ของการเกิดการรวมตัว [การแพทย์]
Dimerizeเกี่ยวพันจับคู่,รวมตัวกันเป็นสองเท่า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMER    D AY1 M ER0
DIMERCURIO    D IH2 M ER0 K UH1 R IY0 OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二硫基丙醇[èr liú jī bǐng chún, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] dimercaprol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse [Add to Longdo]
首を縮める[くびをちぢめる, kubiwochidimeru] (exp,v1) to duck one's head [Add to Longdo]
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life [Add to Longdo]
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P) [Add to Longdo]
二量体[にりょうたい, niryoutai] (n,adj-no) (See 単量体・たんりょうたい) dimer [Add to Longdo]
命を縮める[いのちをちぢめる, inochiwochidimeru] (exp,v1) to shorten one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 oligomer \o*lig"o*mer\, n. (Chem.)
   A molecule composed of a small number of linked monomer
   units; a short polymer; -- compounds called oligomers have
   less than one hundred monomer units and usually less than
   thirty. Oligomers of increasing length are called {dimer},
   {trimer}, {tetramer}, {pentamer}, {hexamer}, {heptamer},
   {octamer}, {nonamer}, {decamer}, etc. In colloquial
   laboratory jargon, they may also be referred to as
   {nine-mer}, {ten-mer}, {eleven-mer}, {twelve-mer}, etc.,
   especially for oligomers of greater than eight units.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dimer
   n 1: a compound whose molecules are composed of two identical
      monomers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top