ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debilitate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debilitate-, *debilitate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debilitate(vt) ทำให้อ่อนกำลัง, See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้อ่อนเพลีย, Syn. weaken, enfeeble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble

English-Thai: Nontri Dictionary
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนกำลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One warhead of this could debilitate an entire army.เพียงหนึ่งหัวรบของมันสามารถทำให้ทั้งกองทัพอ่อนกำลังได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
But that would debilitate Grayson Global.แต่นั่นจะทำให้เกรสันท์ โกลเบิล ขาดความมั่นคงนะ Forgiveness (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
debilitate
debilitated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debilitate
debilitated
debilitates

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debilitate \De*bil"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Debilitated};
   p. pr. & vb. n. {Debilitating}.] [L. debilitatus, p. p. of
   debilitare to debilitate, fr. debilis. See {Debility}.]
   To impair the strength of; to weaken; to enfeeble; as, to
   debilitate the body by intemperance.
   [1913 Webster]
 
      Various ails debilitate the mind.    --Jenyns.
   [1913 Webster]
 
      The debilitated frame of Mr. Bertram was exhausted by
      this last effort.            --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debilitate
   v 1: make weak; "Life in the camp drained him" [syn: {enfeeble},
      {debilitate}, {drain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top