ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backhanded

B AE1 K HH AE2 N D IH0 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backhanded-, *backhanded*, backhand, backhande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded[ADJ] พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That prison warden used backhanded ways to chase the previous warden out and take his position!พัศดีคนนั้นเขาใช้วิธีสกปรก เพื่อเขี่ยพัศดีคนเก่าออกแล้วมาทำหน้าที่แทน! Orutorosu no inu (2009)
Look at you, stepping all over me in a backhanded way.นี่นายประชดฉันอยู่ใช่มั๊ย Episode #1.14 (2010)
I suppose I should take that as sort of a backhanded compliment, huh?ฉันควรจะเอาไปใช้ เป็นอุปกรณ์สำรองนะ ว่ามั้ย Leave It to Beavers (2012)
That is a good point. Backhanded compliment.นั่นคือจุดที่ดี ชมเชยประชด Lone Survivor (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backhanded \Back"hand`ed\, a.
   1. With the hand turned backward; as, a backhanded blow.
    [1913 Webster]
 
   2. Indirect; awkward; insincere; sarcastic; as, a backhanded
    compliment.
    [1913 Webster]
 
   3. Turned back, or inclining to the left; as, backhanded
    letters.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backhanded \back"hand`ed\, a. & adv. (Sport)
   Stroked with a backhand[2]; as, a backhanded drive.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backhanded
   adj 1: (of racket strokes) made across the body with back of
       hand facing direction of stroke [syn: {backhand(a)},
       {backhanded}] [ant: {forehand(a)}, {forehanded}]
   2: roundabout or ambiguous; "attacks from that source amounted
     to a backhanded compliment to his integrity"; "a backhanded
     and dishonest way of reaching his goal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top