ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendancy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendancy-, *ascendancy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง, ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendancy(n) อำนาจวาสนา, การขึ้นครองตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascendancy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendancy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss { m } | Einflüsse { pl }ascendancy | ascendancies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
優位[ゆうい, yuui] (adj-na, n) predominance; ascendancy; superiority; (P) #9,787 [Add to Longdo]
制圧[せいあつ, seiatsu] (n, vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) #10,233 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendancy \As*cend"an*cy\, Ascendance \As*cend"ance\, n.
   Same as {Ascendency}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendancy
   n 1: the state that exists when one person or group has power
      over another; "her apparent dominance of her husband was
      really her attempt to make him pay attention to her" [syn:
      {dominance}, {ascendance}, {ascendence}, {ascendancy},
      {ascendency}, {control}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top