ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miami

M AY0 AE1 M IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miami-, *miami*
Possible hiragana form: みあみ
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miamia (n ) กระท่อมของชนเผ่าอะบอริจินในออสเตรเลีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, you move out, you go to Miami, you sit in the sun, listen to Bing Crosby, play checkers, bingo.คราวนี้ไปได้แล้ว ไปที่ไมอามี่ นั่งอาบแดด ฟังเพลงบิง ครอสบี้ เล่นหมากกระดาน เล่นบิงโก *batteries not included (1987)
He just has a bad case of Miami Vice.แกน่ะเป็นตัวอย่างเลวๆ อย่างดีของตำรวจไมอามี่เลยฮ่ะ Mannequin (1987)
On the Island. It's nice. I'm from Miami.บนเกาะ สวยน่าดู ฉันมาจากไมอามี่ เคยไปไหม? Goodfellas (1990)
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้ The Bodyguard (1992)
- I love it! I love Miami!ฉันรักไมอามี่ The Bodyguard (1992)
Listen, Frank, I'm sorry about Miami.แฟรงค์ เรื่องที่ไมอามี่น่ะ โทษทีนะ The Bodyguard (1992)
- Remember? The guy in Miami.จำได้ไหมคนที่ไมอามี่ไง The Bodyguard (1992)
I got you a job. With Webster, Webster and Cohen, the biggest brokerage house in Miami.ผมหางานให้ลูกได้แล้ว กับ เวปสเตอร์ เวปสเตอร์ แอนด์ โคเฮน Cool Runnings (1993)
He thinks I'm off to Miami... and I loaned the car to a friend to work for...เขาคิดว่าฉันกำลังไปไมอามี่ แล้วให้เพื่อนยืมรถ Cool Runnings (1993)
Great. Then he's driving back from Miami at 20 miles an hour... with the parking brake on.ที่ดี แล้วเขาก็ขับรถกลับจากไมอามี่ที่ 20 ไมล์ต่อชั่วโมง ... The Birdcage (1996)
- Miami U.- ไมอามี่ U. The Birdcage (1996)
That's the stupidest thing I've ever heard. - ls it true about Fight Club in Miami?ยินดีต้อนรับกลับมาครับ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miamiCarol will visit Miami next month.
miamiSummers I used to go to Miami.
miamiThe president is presently in Miami.
miamiWe must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไมอามี[n. prop.] (Maiāmī) EN: Miami   FR: Miami

CMU English Pronouncing Dictionary
MIAMI    M AY0 AE1 M IY0
MIAMI'S    M AY0 AE1 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Miami    (n) mˈaɪˈæmiː (m ai1 a1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迈阿密[Mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami (Florida), #20,153 [Add to Longdo]
迈阿密滩[mài ā mì tān, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ ㄊㄢ, / ] Miami Beach, #427,162 [Add to Longdo]
麦阿密[mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miami (Stadt in USA)Miami (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイアミ[, maiami] (n) Miami; (P) [Add to Longdo]
霞網[かすみあみ, kasumiami] (n) fowling net [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miamis \Mi*a"mis\, n. pl.; sing. {Miami}. (Ethnol.)
   A tribe of Indians that formerly occupied the country between
   the Wabash and Maumee rivers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Miami
   n 1: a member of the extinct Algonquian people formerly living
      in northern Indiana and southern Michigan
   2: a city and resort in southeastern Florida on Biscayne Bay;
     the best known city in Florida; a haven for retirees and a
     refuge for Cubans fleeing Castro

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top