ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

composing

K AH0 M P OW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composing-, *composing*, compos
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composing(คัมโพ'ซิง) n. การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง, Syn. composition

English-Thai: Nontri Dictionary
composing(n) การเรียงพิมพ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm composing for theremin and percussion.ฉันแต่งเพลงสำหรับเธอเรมิน(Theremin) กับเครื่องเคาะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
He won the National Composing Championship we'are all his "groupies"เขาชนะการแข่งขันการแต่งเพลงแห่งชาติ พวกเราทั้งหมดคือ "แฟนคลับ"ของเขา Love in Disguise (2010)
I talked her into driving up to her favorite composing place.ผมก็เหมือนกัน ผมบอกเธอให้ตระเวนหา สถานที่ที่เธอชอบสำหรับการแต่งเพลง Harmony (2010)
Whereas I'm spending my summer composing Pip, Pip, Hooray!ฉันเองก็ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ เรียบเรียง Pip Pip Hooray! New York (2011)
Reminds me that composing is a crusade.Ι dо knоw yоu'rе іn thеrе, Μr. Frоbіѕhеr, рlеаѕе, соmрly. Cloud Atlas (2012)
And more importantly, what had happened to the young man who'd ridden this same train composing sonnets to his soul bound love?Why-Why ѕhоuld Ι bе fоrеvеr gіvіng yоu а hаnd оut? Dеnny... Ι hаd а mіnоr runnіng wіth thе wrоng ѕоrt. Cloud Atlas (2012)
Start by composing a list of Veldt's enemies.เริ่มด้วยการจัดเรียงรายชื่อศัตรูของเวลท์ Critical (2012)
I took the liberty of composing a letter to the Arts Governing Board outlining your astonishing accomplishments.ฉันเขียนจดหมาย โดยไม่ได้บอกใคร ถึงกรมศิลปะสรุป งานที่สำเร็จของคุณ ที่น่าประหลาดใจ Makeover (2012)
Like your friend no longer composing music.เหมือนเพื่อนของคุณที่ไม่แต่งเพลงอีก Event Horizon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composingThe worth of a state, in the long run, is the worth of the individuals composing it.
composingYou must be creative in composing a piece of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแต่งเพลง(n) composing a song, See also: writing a music, Example: เขาเรียนการแต่งเพลงจากนักร้องชื่อดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแต่งเพลง[kān taeng phlēng] (n, exp) EN: composing a song ; writing a music ; composition  FR: composition musicale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPOSING K AH0 M P OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composing (v) kˈəmpˈouzɪŋ (k @1 m p ou1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelhaken { m }composing stick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分解[ぶんかい, bunkai] (n, vs, adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) { math } factorization; (3) { chem } decomposition; resolution; (4) { comp } deblocking; (P) #5,291 [Add to Longdo]
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
句作[くさく, kusaku] (n, vs) composing haiku poems [Add to Longdo]
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese [Add to Longdo]
作文[さくもん, sakumon] (n) (arch) (See 作文・さくぶん) writing (poetry); composing [Add to Longdo]
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry [Add to Longdo]
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot [Add to Longdo]
陽爻[ようこう, youkou] (n) (See 爻) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compose \Com*pose"\ (k[o^]m*p[=o]z"), v. t. [imp. & p. p.
   {Composed}; p. pr. & vb. n. {Composing}.] [F. composer; com-
   + poser to place. The sense is that of L. componere, but the
   origin is different. See {Pose}, v. t.]
   1. To form by putting together two or more things or parts;
    to put together; to make up; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Zeal ought to be composed of the highest degrees of
       all pious affection.         --Bp. Sprat.
    [1913 Webster]
 
   2. To form the substance of, or part of the substance of; to
    constitute.
    [1913 Webster]
 
       Their borrowed gold composed
       The calf in Oreb.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A few useful things . . . compose their intellectual
       possessions.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. To construct by mental labor; to design and execute, or
    put together, in a manner involving the adaptation of
    forms of expression to ideas, or to the laws of harmony or
    proportion; as, to compose a sentence, a sermon, a
    symphony, or a picture.
    [1913 Webster]
 
       Let me compose
       Something in verse as well as prose. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The genius that composed such works as the
       "Standard" and "Last Supper".     --B. R.
                          Haydon.
    [1913 Webster]
 
   4. To dispose in proper form; to reduce to order; to put in
    proper state or condition; to adjust; to regulate.
    [1913 Webster]
 
       In a peaceful grave my corpse compose. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How in safety best we may
       Compose our present evils.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To free from agitation or disturbance; to tranquilize; to
    soothe; to calm; to quiet.
    [1913 Webster]
 
       Compose thy mind;
       Nor frauds are here contrived, nor force designed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) To arrange (types) in a composing stick in order
    for printing; to set (type).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composing \Com*pos"ing\, a.
   1. Tending to compose or soothe.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or used in, composition.
    [1913 Webster]
 
   {Composing frame} (Print.), a stand for holding cases of type
    when in use.
 
   {Composing rule} (Print.), a thin slip of brass or steel,
    against which the type is arranged in a composing stick,
    or by the aid of which stickfuls or handfuls or type are
    lifted; -- called also {setting rule}.
 
   {Composing stick} (Print.), an instrument usually of metal,
    which the compositor holds in his left hand, and in which
    he arranges the type in words and lines. It has one open
    side, and one adjustable end by means of which the length
    of the lines, and consequently the width of the page or
    column, may be determined.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 composing
   n 1: the spatial property resulting from the arrangement of
      parts in relation to each other and to the whole;
      "harmonious composition is essential in a serious work of
      art" [syn: {composition}, {composing}]
   2: musical creation [syn: {composing}, {composition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top