ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-驗-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *驗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[驗, yàn, ㄧㄢˋ] to examine, to inspect, to test, to verify
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  僉 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 5,071

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] to examine; to test; to check, #7,978 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even so, I am determined, through my experiments, to find that way.[CN] 雖然如此,我還是決定 一定要通過實找到那種方法 Corridors of Blood (1958)
Forget my experiments?[CN] 實先放一邊? Corridors of Blood (1958)
I suppose it's no use trying to convince you that these experiments can only lead to further disaster.[CN] 我想我們已經無法說服你 這些實只會導致更大的麻煩 Corridors of Blood (1958)
- Why waste time with foolish experiments?[CN] -為什麼還要在 那些實上浪費時間? Corridors of Blood (1958)
That this would make an excellent proving ground.[CN] 這里可成為很好的試基地 The Nun's Story (1959)
He's been experimenting on himself, taking gas.[CN] 他在自己身上做實 吸某種氣體 Corridors of Blood (1958)
It's all here. Experiment one right up to experiment 53.[CN] 都記在這本子上 從第一個實到第五十三個 Corridors of Blood (1958)
On top of it all, there are your chemical experiments.[CN] 還有,你的那些化學實 Corridors of Blood (1958)
She worries that she will not be able to pass the examination.[CN] 她擔心她無法通過測 The Nun's Story (1959)
Forget your experiments for a while.[CN] 把你的實先放一邊 Corridors of Blood (1958)
Well, at least it sets me free to concentrate on my work here.[CN] 這樣至少我可以專,心做實 Corridors of Blood (1958)
- He's in the laboratory.[CN] -他在實 Corridors of Blood (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top