ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指向

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指向-, *指向*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指向[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
矛头指向[máo tóu zhǐ xiàng, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] to target sb or sth (for attack, criticism etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
指向[しこうせい, shikousei] (n) (See 志向性) directionality; directivity [Add to Longdo]
指向性アンテナ[しこうせいアンテナ, shikousei antena] (n) directional antenna [Add to Longdo]
指向性爆薬[しこうせいばくやく, shikouseibakuyaku] (n) shaped charge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You thought they were pointing to something.[CN] 你认为那些都指向某个地方 Numbers (2005)
I expected to be displeased by his disdain for private schools' competitive and elitist focus.[JA] 私立学校を軽蔑してるし エリート指向がむき出しだった The Geek in the Guck (2014)
- Drug. Call it whatever you like.[JA] - "データ指向構文解析" と呼ばれてる Pioneer (2013)
Every answer lay at the livery.[CN] 所有答案都指向马房 Advances, None Miraculous (2005)
But all leading to the big con.[CN] 但所有的都指向一个大骗局 Eye of the Beholder (2005)
Hannah's a safety inspector not just because she's detail-oriented[JA] ハンナは詳細指向だからって訳ではなく 安全監査官なんです。 Repairs (2013)
Maybe they're pointing to her. Look![CN] - 也许它指向她的营地 Numbers (2005)
There's been a lot of finger-pointing tonight, but now all fingers point to the Bandit.[CN] 今晚这儿有许多指纹 但所有指向盗窃团伙的指纹 Hoodwinked! (2005)
We can't just stand idly by and do nothing while a nuclear missile is aimed at the peninsula.[CN] 当核弹指向(朝鲜)半岛时 我们不能无动于衷 Typhoon (2005)
One of those trails Will lead to dierdre.[CN] 而那些痕跡中的一個就會指向DIERDRE Impossible (2005)
Except for a single very powerful radio emission aimed at Jupiter the four-million-year-old black monolith has remained completely inert.[JA] 非常に強力な指向性電波を―― 木星へ向けて放射したが それ以外は 400万年前のままの 状態を保持している 2001: A Space Odyssey (1968)
Sophisticated satellite surveillance as well as directed energy and laser weapons, which are already developed, have the ability to target dissenters anywhere on Earth.[JA] 高度な衛星監視、 すでに開発済みの、指向性エネルギー兵器やレーザー兵器は、 反対者が地球上のどこにいても標的にすることができます。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top