ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指向

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指向-, *指向*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指向[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
矛头指向[máo tóu zhǐ xiàng, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] to target sb or sth (for attack, criticism etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
指向[しこうせい, shikousei] (n) (See 志向性) directionality; directivity [Add to Longdo]
指向性アンテナ[しこうせいアンテナ, shikousei antena] (n) directional antenna [Add to Longdo]
指向性爆薬[しこうせいばくやく, shikouseibakuyaku] (n) shaped charge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A string of events and misdeeds point to the incontestable fact that the paintings in question reached the Belvedere and remained there for over half a century, in a manner that was both dishonest and illegal, and that Adele's will itself was not legally binding.[CN] 一系列的历史事件和罪行 A string of events and misdeeds 都指向了一个不可辩驳的事实 point to the incontestable fact 这些诉争的画作运抵美景宫 that the paintings in question reached the Belvedere Woman in Gold (2015)
Tonight, turn your weapons to The Capitol.[CN] 今晚 把你们手中的武器都指向凯匹特 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
It isn't if they're turning on him.[CN] 如果他们矛头指向他就不是了 Spacewalker (2014)
I expected to be displeased by his disdain for private schools' competitive and elitist focus.[JA] 私立学校を軽蔑してるし エリート指向がむき出しだった The Geek in the Guck (2014)
- Drug. Call it whatever you like.[JA] - "データ指向構文解析" と呼ばれてる Pioneer (2013)
I'll like you to go the safe house, bag anything that points to him or us and remove it in case somebody noticed there was an incident there this morning and goes poking around.[CN] 我要你去安全屋 把所有指向他或者我们的东西打包挪走 以防有人注意到今早发生了什么事 From A to B and Back Again (2014)
Hannah's a safety inspector not just because she's detail-oriented[JA] ハンナは詳細指向だからって訳ではなく 安全監査官なんです。 Repairs (2013)
The direction that's pointing towards me is the direction that I'm heading. It's actually a little backwards.[CN] 指南针指向我的 是我前进的方向 逆向的 Go Big or Go Home (2014)
Yeah, which didn't come back to Briscoe or his twin, but to an unknown male, who probably is the real killer.[CN] 是啊 检测结果并未 指向Briscoe或是他兄弟 只显示真凶可能是一名未知男性 The CSI Effect (2014)
Pointing west.[CN] 指向西边 Go Big or Go Home (2014)
Except for a single very powerful radio emission aimed at Jupiter the four-million-year-old black monolith has remained completely inert.[JA] 非常に強力な指向性電波を―― 木星へ向けて放射したが それ以外は 400万年前のままの 状態を保持している 2001: A Space Odyssey (1968)
We should have been at the rallying point an hour ago, but we ain't, 'cause of them.[CN] 我们本来应该 在拉力赛 前指向一个小时, 但我们是不是, "事业人。 Ardennes Fury (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top