ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹东

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹东-, *丹东*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #29,249 [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #66,258 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have evidence against Danton[CN] 你有不利于丹东的证据 Danton (1983)
In one hour, at 3.30 a.m. you'll send the police to arrest Danton[CN] 一小时后,在早上3: 30 你派警察逮捕丹东 Danton (1983)
Maybe we've gone too far lf you're scared, run to Robespierre, tell him I forced you to write[CN] 或许我们过火了 如果你怕了,就跑到罗伯斯庇尔那里 告诉他是丹东强迫你写的 Danton (1983)
The Republic will be spared much grief if we send Danton to the guillotine now[CN] 如果我们现在送丹东上断头台 共和国将免去许多悲恸 Danton (1983)
Danton![CN] 丹东 Danton (1983)
Danton and his accomplices too[CN] 丹东,还有他的党羽 Danton (1983)
Danton is back[CN] 丹东回来了 Danton (1983)
It's Danton[CN] 是丹东 Danton (1983)
Danton 01 00.[CN] 丹东0100 Breathless (1960)
Danton and Robespierre have been at odds all this time[CN] 丹东和罗伯斯庇尔 这次公开对抗了 Danton (1983)
You'd lower yourself to ask Danton to receive you?[CN] 你要屈尊让丹东 接见你吗 Danton (1983)
Danton is an idol[CN] 不,丹东是个偶像 Danton (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top