ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹东

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹东-, *丹东*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #29,249 [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #66,258 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
50 kilometers west of Dandong, northeastern China.[CN] 50公里丹东西部,中国东北。 The Interview (2014)
The traitor, Danton, must be granted an exorbitant favour: amnesty[CN] 卖国贼丹东必须被给予 最高的恩典: Danton (1983)
"Danton is after a dictatorship!" One single whisper, and you've had it[CN] "丹东在追随专政!" 只要一声低语,你就完了 Danton (1983)
Citzens, like all of you, I doubt Danton's good faith[CN] 公民们,我像你们所有人一样 怀疑丹东的忠诚 Danton (1983)
- Steve Danton?[CN] 史蒂夫 - 丹东 Fright Night (2011)
In 1997, it was the NSS that tracked down the murderer from North Korea, Lee Young Ahn, followed him to Dandong, China and killed him.[CN] 97年 暗杀逃往北韩 后又逃到中国丹东的杀人犯李永安的 Episode #1.3 (2009)
But we won't touch Danton who bears the most blame[CN] 但我们不会碰承担了 大多数指责的丹东 Danton (1983)
Executing Danton would only plunge the bourgeoisie into counter-revolution[CN] 处死丹东只会让资产阶级 投入反革命的阵营 Danton (1983)
Fabre, Danton and the rest are guilty of numerous crimes[CN] 法布尔,丹东和其他人 犯了众多的罪 Danton (1983)
Danton 01 00.[CN] 丹东0100 Breathless (1960)
Danton and Robespierre have been at odds all this time[CN] 丹东和罗伯斯庇尔 这次公开对抗了 Danton (1983)
Danton is behind those attacks, Camille Desmoulins is in thrall to him[CN] 丹东是那些攻击的后台 德穆兰受他控制 Danton (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top