ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winnowing

W IH1 N OW2 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winnowing-, *winnowing*, winnow
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, what you did back there, winnowing down the victim pool, that's kind of incredible.ฟังนะ, สิ่งที่คุณทำเมื่อกี้ ลดจำนวนกลุ่มของเหยื่อลง นั่นมันค่อนข้างจะ น่าอัศจรรน์ The Gunk in the Garage (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระด้ง[kradong] (n) EN: rice winnowing basket ; treshing basket
กระด้งมอญ[kradong møn] (n) EN: large rice winnowing basket

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINNOWING W IH1 N OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winnowing (v) wˈɪnouɪŋ (w i1 n ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
風選[ふうせん, fuusen] (n) wind winnowing [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (See 箕宿) Chinese "winnowing basket" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
箕宿;箕星[みぼし, miboshi] (n) (See 箕) Chinese "winnowing basket" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winnowing \Win"now*ing\, n.
   The act of one who, or that which, winnows.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winnow \Win"now\ (w[i^]n"n[-o]), v. t. [imp. & p. p. {Winnowed}
   (w[i^]n"n[-o]d); p. pr. & vb. n. {Winnowing}.] [OE. windewen,
   winewen, AS. windwian; akin to Goth. winpjan (in comp.),
   winpi-skauro a fan, L. ventilare to fan, to winnow; cf. L.
   wannus a fan for winnowing, G. wanne, OHG. wanna. [root]131.
   See {Wind} moving air, and cf. {Fan}., n., {Ventilate}.]
   [1913 Webster]
   1. To separate, and drive off, the chaff from by means of
    wind; to fan; as, to winnow grain.
    [1913 Webster]
 
       Ho winnoweth barley to-night in the threshing floor.
                          --Ruth. iii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. To sift, as for the purpose of separating falsehood from
    truth; to separate, as bad from good.
    [1913 Webster]
 
       Winnow well this thought, and you shall find
       This light as chaff that flies before the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To beat with wings, or as with wings.[Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Now on the polar winds; then with quick fan
       Winnows the buxom air.        --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winnowing
   n 1: the act of separating grain from chaff; "the winnowing was
      done by women" [syn: {winnow}, {winnowing}, {sifting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top