ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

melodramatic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melodramatic-, *melodramatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melodramatic(adj) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก, See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป, Syn. sensational, exaggerated
melodramatically(adv) อย่างแสดงอารมณ์เกินจริงหรือมากไป

English-Thai: Nontri Dictionary
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร, ที่ดูดดื่ม, ที่ยั่วยวนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(muffled) SORRY ABOUT THE MELODRAMATIC ENTRANCE.ขอโทษที่ทำตัวไร้สาระตอนลูกกลับมานะ แต่... Poison Ivy (2007)
You really are being melodramatic about this whole thing.จริงๆคุณจะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ Revolutionary Road (2008)
Why do you have to be so melodramatic about everything?อย่ามาทำตัวอ่อนไหว ดราม่า ไปหน่อยเลย Raiders of the Lost Art (2012)
It was a little melodramatic for my tastes.มันไม่ค่อยถูกจริตฉันเท่าไร The Originals (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโลมโลก(adj) melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงเริงรมย์[banthoēng roēng-rom] (adj) EN: melodramatic
ประโลมโลก[pralōmlōk] (adj) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
melodramatic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melodramatic
melodramatically

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melodramatic \Mel`o*dra*mat"ic\, a. [Cf. F. m['e]lodramatique.]
   Of or pertaining to melodrama; like or suitable to a
   melodrama; unnatural in situation or action. --
   {Mel`o*dra*mat"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatic \Dra*mat"ic\ (dr[.a]*m[a^]t"[i^]k), Dramatical
 \Dra*mat"ic*al\ (dr[.a]*m[a^]t"[i^]*kal), a. [Gr. dramatiko`s,
   fr. dra^ma: cf. F. dramatique.]
   Of or pertaining to the drama; as, dramatic arts. [WordNet
   sense 3]
   [1913 Webster]
 
   2. suitable to or characteristic of or having the qualities
    of, a drama; theatrical; as, a dramatic entrance in a
    swirling cape; a dramatic rescue at sea. Opposite of
    {undramatic}. [WordNet sense 1] [Narrower terms:
    {melodramatic}; {awe-inspiring, spectacular}]
    [WordNet 1.5]
 
       The emperor . . . performed his part with much
       dramatic effect.           --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. striking in appearance or effect; vivid; having a
    thrilling effect; as, a dramatic sunset; a dramatic pause.
    [WordNet sense 2]
 
   Syn: spectacular, striking.
     [WordNet 1.5]
 
   4. (Music) marked by power and expressiveness and a
    histrionic or theatrical style; -- of a singer or singing
    voice; as, a dramatic tenor; a dramatic soprano.
    Contrasted to {lyric}. [WordNet sense 4]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melodramatic
   adj 1: having the excitement and emotional appeal of melodrama;
       "a melodramatic account of two perilous days at sea"
   2: characteristic of acting or a stage performance; often
     affected; "histrionic gestures"; "an attitude of melodramatic
     despair"; "a theatrical pose" [syn: {histrionic},
     {melodramatic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top