ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ill-tempered

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ill-tempered-, *ill-tempered*, ill-temper, ill-tempere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ill-tempered(adj) อารมณ์ร้าย, See also: อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย, Syn. bad-tempered, irritable, Ant. good-tempered

English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี, มีอารมณ์ร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There could be some polar bears or ill-tempered eskimos, like...อาจจะเจอฝูงหมีขั้วโลก หรือพวกเอสกิโมจิตป่วง หรือ... The Long Way Down Job (2011)
Say what you like about our... ill-tempered king.GALION: The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na, n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ill-tempered \Ill`-tem"pered\, a.
   1. Of bad temper; grouchy; morose; crabbed; sour; peevish;
    fretful; quarrelsome.
 
   Syn: crabbed, crabby, cross, fussy, fussbudgety, grouchy,
     grumpy, bad-tempered.
     [1913 Webster]
 
   2. Unhealthy; ill-conditioned. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So ill-tempered I am grown, that I am afraid I shall
       catch cold, while all the world is afraid to melt
       away.                 --Pepys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ill-tempered
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top