Search result for

geplagt

(62 entries)
(1.2164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geplagt-, *geplagt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geplagt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geplagt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, the guilt-ridden voyeur is usually a political conservative.Also, der schuldgeplagte Voyeur ist politisch meist ein Konservativer. Bad Timing (1980)
You made me feel an age old, burdened, sour... Even superior.Durch dich fühlte ich mich... uralt, geplagt, griesgrämig... selbst überlegener. Chariots of Fire (1981)
Don't feel sorry for me, feel sorry for that little town back there.Bedauern Sie nicht mich. Bedauern Sie die Menschen dieser geplagten Stadt. Halloween II (1981)
Now, that jury, they have got a very attractive grief-stricken young woman on that stand on the one hand.Die Geschworenen sehen einerseits eine sehr attraktive, von Trauer geplagte junge Frau im Zeugenstand. The Postman Always Rings Twice (1981)
He is sound asleep, plagued by nightmares.Er schläft tief, von Albträumen geplagt. Gib mir deine Hände, Alexander. Fanny and Alexander (1982)
When you left, one thought tortured me for months: How simple it all was.Als du schon fort warst, habe ich mich lange mit dem Gedanken geplagt, wie einfach das alles war. Bez svideteley (1983)
Now you are back, haunted by headaches.Nun sind Sie zurück und werden von Kopfschmerzen geplagtThe Element of Crime (1984)
Good enough, shaken with rack of gout, a malady no man dare smirk upon.Auch gut, geplagt von Gichtanfällen, einer Krankheit, die ja kein Mensch wagen sollte, zu belächeln. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Old Buck, ulcerated, fevered, paralysed twice, if only in parts, blind these ten years, that is, not seeing.Der alte Rammler, von Geschwüren und Fieber geplagt, zwei Mal gelähmt, wenn auch nur teilweise, seit zehn Jahren erblindet, damit meine ich, nicht sehend. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Dad, you gave them 18 years of honest sweat.18 Jahre hast du dich für sie abgeplagtPopcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
Then, when you wake up, you'll never be bothered by them again.Wenn du aufwachst, wirst du nie wieder von ihnen geplagtReturn to Oz (1985)
Brother Currie is a troubled man.Bruder Gary ist ein sehr geplagter Mann. The Poison Pen (1987)
That's the question we put to people in the crime-plagued Lexington area.Meinungen aus dem von Verbrechen geplagten Lexington. RoboCop (1987)
How are you ? Racked with curiosity, cloaked in conundrum,Von Neugier geplagt, in Rätsel gehüllt und in der Hand einen Thesaurus. We're So Sorry, Uncle Albert (1988)
- I was being haunted.- lch wurde von Geistern geplagtScrooged (1988)
I buried two wives and I spend the nights alone, in pain.Zwei Frauen habe ich überlebt und muss die Nächte einsam verbringen, von Schmerzen geplagtChodník cez Dunaj (1989)
And so, people of the press, city officials in a few minutes, Omni Consumer Products and the troubled city of Detroit will join in a bold new venture.Und so, liebe Vertreter der Presse, Beamte der Stadtverwaltung schließen sich Omni Consumer Products und die sorgengeplagte Stadt Detroit in wenigen Minuten zu einem kühnen Unterfangen zusammen. RoboCop 2 (1990)
For all these years, I've been plagued by what went wrong.All die Jahre hat mich etwas geplagt. Was ist falsch gelaufen? Brothers (1990)
Lucy, you're a cool drink of water to road-weary eyes.Lucy, Sie sind ein kühler Tau für straßengeplagte Augen. Episode #2.4 (1990)
In the hotel corridors, while people slept, I would pace, racked by doubt.Nachts geisterte ich, von Zweifeln geplagt, durch die Hotelgänge, während die anderen schliefen. Merci la vie (1991)
Oh. Well, Miss Bouvier... we found the reason... why you've been throwing up in the morning.Nun, Ms. Bouvier... wir wissen nun, warum sie heute Morgen ÜbeIkeit geplagt hat. I Married Marge (1991)
For a sadly extended period of time we in San Angeles have been plagued by a pack of subterranean hooligans.Während langer Zeit schon werden wir in San Angeles von einer Bande unterirdischer Rowdys geplagtDemolition Man (1993)
Tormented by grief and guilt, she remained silent.Von Kummer und Gewissensbissen geplagt, blieb sie von nun an stumm. The House of the Spirits (1993)
Forget the people who busted their butt to get you here.Vergesst die Leute, die sich so abgeplagt haben, euch herzukriegen. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
Misunderstood Scientist or Syph-Ridden Whoremonger?Unverstandene Wissenschaftlerin... oder von Syphilis geplagte, berechnende Hure? How Bleen Was My Kelly (1995)
This presence knows, and you must needs have heard how I am punished with a sore distraction.Der Kreis hier weiß, Ihr höret's auch gewiss, wie ich mit schwerem Trübsinn bin geplagtHamlet (1996)
Not mad, but bound more than a madman is. Shut up in prison, kept without my food, whipp'd and tormented.Nicht toll, doch mehr gebunden wie ein Toller,... ..gesperrt in einen Kerker, ausgehungert, gegeißelt und geplagtRomeo + Juliet (1996)
- I'm feeling excruciatingly sad.- Ich bin von entsetzlicher Trauer geplagtBordello of Blood (1996)
People full of holes.Geplagte Seelen. Blood Relatives (1996)
A hundred years...Hundert Jahre hing ich rum, von Schuldgefühlen geplagt... Lie to Me (1997)
Correction officials and the governor will neither confirm nor deny that a riot broke out in the prison, which has been plagued with violence in recent months.Weder die Behörden noch der Gouverneur haben bestätigt oder geleugnet, dass ein Aufstand im Gefängnis ausgebrochen ist welches von Gewalt in den letzten Monaten geplagt ist. A Game of Checkers (1997)
We were once a society plagued by violence.Unsere Gesellschaft war mal von Gewaltakten geplagtRandom Thoughts (1997)
Even though his hands were stinging with arthritis, he felt happy for the first time in weeks.Trotz seiner von Arthritis geplagten Hände, fühlte er sich zum ersten Mal wieder glücklich. Apt Pupil (1998)
let's see... where I appeared downtrodden and pitiful, or was it the part where I looked stricken and grotesque?Der Teil, in dem ich hilflos und erbärmlich aussah? Oder der, in dem ich geplagt und grotesk wirkte? Hope Floats (1998)
Perhaps you're afflicted, too.Vielleicht wirst du auch von etwas geplagtGods and Monsters (1998)
Worked myass off.Ich hab mich geplagtThe Thin Red Line (1998)
There's a quiet idyll in the loneliness of the forest where troubles are taken away where silence and peace reignedIm idyllischen, stillen Frieden In der Einsamkeit des Waldes, wo die geplagte Seele Trost findet Wo Frieden und Ruhe herrscht The Celebration (1998)
The tortured production of Gone With the Wind at least had no Wizard of Oz heat problems.Die geplagte Produktion Vom Winde verweht hatte zumindest keine Hitzeprobleme, wie Das zauberhafte Land. Glorious Technicolor (1998)
How many of us have lost countless productive hours... ..plagued by unwanted sexual thoughts and feelings?Wie viele von uns werden von unerwünschten Sexfantasien geplagtBad Eggs (1998)
Her body was racked with arthritis.Sie wurde von schwerer Arthritis geplagtGoodbye Charlie (1998)
Guilt has been her constant companion.Sie wird von Gewissensbissen geplagtNight (1998)
For too long we've been plagued by unnatural evils.Zu lange wurden wir geplagt von unnatürlichem Übel. Gingerbread (1999)
You haven't beaten me since my injury-plagued '97 season.Sie haben mich nicht geschlagen da meine Verletzungen geplagt '97 Saison. The One on the Last Night (1999)
But, during that time, the favorite, consumed by jealousy, sharpens a dagger.Doch... währenddessen schärft die von Neid geplagte Lieblingsfrau ihren Dolch, die Furie wird zuschlagen! Sade (2000)
Okay, Coach? To your position Watch the backDem äußerst harten Spiel der Siebener können die verletzungsgeplagten Fünfer nur wenig entgegensetzen. The Iron Ladies (2000)
And? Pharaoh is tortured by a dream.- Der Pharao wird von einem Traum geplagtJoseph: King of Dreams (2000)
Time away from politics is what I needed.Abstand von der Politik ist genau das... was meine geplagte Seele nötig hatte. Planet of the Apes (2001)
That night, I wasn't the only one who was haunted.Ich war nicht die Einzige in dieser Nacht, die geplagt wurde. Ghost Town (2001)
Meanwhile, across the park, Charlotte, haunted by Bunny spending the night, couldn't sleep either.Währenddessen, auf der anderen Seite des Parks, konnte auch Charlotte, von Bunnys Übernachtung geplagt, nicht schlafen. Ghost Town (2001)
I was inflicted with homosexual urges just like you.Ich wurde von homosexuellen Gelüsten geplagt, genau wie Sie. Two Days of Blood (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerz {m} | Schmerzen {pl} | Schmerzen haben | Schmerzen bereiten; weh tun | von Schmerzen geplagtpang | pangs | to be in pain | to give pain | racked with pain [Add to Longdo]
sich abplagen | sich abplagend | abgeplagtto work onself to death | working onself to death | worked oneself to death [Add to Longdo]
geplagtafflicted with [Add to Longdo]
geplagtbothered [Add to Longdo]
nicht geplagtuninfested [Add to Longdo]
sich plagen; sich abrackern | sich plagend; sich abrackernd | geplagt; abgerackert | rackert sich ab | rackerte sich abto travail | travailing | travailed | travails | travailed [Add to Longdo]
schuften; sich abplagen (mit) | schuftend; sich abplagend | geschuftet; abgeplagtto slave (at) | slaving | slaved [Add to Longdo]
von Schmerz geplagtanguished [Add to Longdo]
Wir werden zurzeit von Mücken geplagt.We are troubled with midges just now. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geplagt [gəplaːkt]
     afflicted with; bothered
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top