ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

austerity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -austerity-, *austerity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
austerity[ôˈsteritē] (n) จำกัดมัธยัสถ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
austerity(n) ความเคร่งครัด, Syn. strictness, sternness, severity
austerity(n) ความมัธยัสถ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ, ความมัธยัสถ์, ความสมถะมาก, ความมีวินัยจัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Austerity measures would be imposed.จะมีมาตรการเข้มงวด Linchpin (2012)
By the time you were born, your father's austerity had become hers.ตอนเจ้าเกิด ความเคร่งครัดของพ่อเจ้าก็กลายเป็นของนางเสียเอง Internment (2013)
By the time you were born, your father's austerity had become hers.พอเจ้าเกิด แม่เจ้าก็คล้ายจะไปรับเอา ความเคร่งขรึมแบบพ่อเจ้ามาหมดแล้ว First of His Name (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
austerityFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
austerityThe fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.
austerityWhat? A little soup and celery is all I get? I'm not a Zen monk. I can't survive on an austerity diet like this.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
austerity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
austerity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschränkung { f } | Einschränkungen { pl }austerity | austerities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na, n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P) #10,814 [Add to Longdo]
一汁一菜[いちじゅういっさい, ichijuuissai] (n) one-plate meal; simple meal; austerity diet [Add to Longdo]
緊縮政策[きんしゅくせいさく, kinshukuseisaku] (n) austerity plan; austerity program; austerity programme [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na, n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
即身仏[そくしんぶつ, sokushinbutsu] (n) monks who practise austerity to the point of death and mummification [Add to Longdo]
耐乏[たいぼう, taibou] (n) austerity; voluntary privation [Add to Longdo]
耐乏生活[たいぼうせいかつ, taibouseikatsu] (n) hard life; life of austerity [Add to Longdo]
耐乏予算[たいぼうよさん, taibouyosan] (n) austerity (belt-tightening) budget [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Austerity \Aus*ter"i*ty\, n.; pl. {Austerities}. [F.
   aust['e]rit['e], L. austerias, fr. austerus. See {Austere}.]
   1. Sourness and harshness to the taste. [Obs.] --Horsley.
    [1913 Webster]
 
   2. Severity of manners or life; extreme rigor or strictness;
    harsh discipline.
    [1913 Webster]
 
       The austerity of John the Baptist.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Plainness; freedom from adornment; severe simplicity.
    [1913 Webster]
 
       Partly owing to the studied austerity of her dress,
       and partly to the lack of demonstration in her
       manners.               --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 austerity
   n 1: the trait of great self-denial (especially refraining from
      worldly pleasures) [syn: {austerity}, {asceticism},
      {nonindulgence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top