ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accrual

AH0 K R UW1 AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accrual-, *accrual*
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrual Basisหลักเงินค้าง [การแพทย์]
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If one of them betrays the principles of the accrual of money and power,ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ ของการแสวงหาเงินและอำนาจ Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (khāng rap khāng jāi) EN: accrual   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUAL    AH0 K R UW1 AH0 L
ACCRUALS    AH0 K R UW1 AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälligkeitstag {m}accrual date [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrual \Ac*cru"al\ ([a^]k*kr[udd]"al), n.
   Accrument. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accrual
   n 1: the act of accumulating [syn: {accumulation}, {accrual},
      {accruement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top