ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹东

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹东-, *丹东*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #29,249 [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning, #66,258 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Danton forced the issue[CN] - 丹东让文章出版了 Danton (1983)
Danton has the bankers' support, you yourself told us that lt will be the Committee's death and Danton's triumph[CN] 丹东有银行家支持 你自己告诉我们的 这将是委员会的灭亡 丹东的胜利 Danton (1983)
You're right, Danton has support everywhere lt won't work[CN] 你是对的 丹东到处都有支持者 这样行不通 Danton (1983)
So much for your defenceless Danton I want to see him today[CN] 对你无助的丹东也是如此 罗伯斯庇尔 我想要今天见他 Danton (1983)
Who else besides Danton?[CN] 除了丹东还有谁? Danton (1983)
Very well, those three will be jailed with Danton[CN] 好的,这三个人和丹东 一起下狱 Danton (1983)
In one hour, at 3.30 a.m. you'll send the police to arrest Danton[CN] 一小时后,在早上3: 30 你派警察逮捕丹东 Danton (1983)
Maybe we've gone too far lf you're scared, run to Robespierre, tell him I forced you to write[CN] 或许我们过火了 如果你怕了,就跑到罗伯斯庇尔那里 告诉他是丹东强迫你写的 Danton (1983)
Danton and his accomplices too[CN] 丹东,还有他的党羽 Danton (1983)
Danton 01 00.[CN] 丹东0100 Breathless (1960)
Danton and Robespierre have been at odds all this time[CN] 丹东和罗伯斯庇尔 这次公开对抗了 Danton (1983)
You'd lower yourself to ask Danton to receive you?[CN] 你要屈尊让丹东 接见你吗 Danton (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top