ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenaciously

T AH0 N EY1 SH AH0 S L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenaciously-, *tenaciously*, tenacious
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (kat mai plǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
TENACIOUSLY T AH0 N EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenaciously (a) tˈɪnˈɛɪʃəsliː (t i1 n ei1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenacious \Te*na"cious\, a. [L. tenax, -acis, from tenere to
   hold. See {Tenable}, and cf. {Tenace}.]
   1. Holding fast, or inclined to hold fast; inclined to retain
    what is in possession; as, men tenacious of their just
    rights.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt to retain; retentive; as, a tenacious memory.
    [1913 Webster]
 
   3. Having parts apt to adhere to each other; cohesive; tough;
    as, steel is a tenacious metal; tar is more tenacious than
    oil. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. Apt to adhere to another substance; glutinous; viscous;
    sticking; adhesive. "Female feet, too weak to struggle
    with tenacious clay." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. Niggardly; closefisted; miserly. --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. Holding stoutly to one's opinion or purpose; obstinate;
    stubborn.
    [1913 Webster] -- {Te*na"cious*ly}, adv. --
    {Te*na"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenaciously
   adv 1: with obstinate determination; "he pursued her doggedly"
       [syn: {doggedly}, {tenaciously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top