ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kingly-, *kingly*, king
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kingly(adj) ที่เกี่ยวกับกษัตริย์, See also: ของกษัตริย์, Syn. royal, magnificent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kingly(คิง'ลี) adj. ราช, เกี่ยวกับกษัตริย์ adv. อย่างกษัตริย์., See also: kingliness n. ดูkingly, Syn. noble

English-Thai: Nontri Dictionary
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับขัตติยะ, ในฐานะกษัตริย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Oh, that was a kingly gift. -Yes.โอ้ มันเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามาก ใช่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Kingly is he who struts for a while, then exits in style!เดินเข้าไปอย่างราชา และออกมาอย่างมีมาด The King and the Clown (2005)
I'm hardly going to look kingly in my undergarments, am I?ใส่กางเกงในตัวเดียวคงจะดูดีตายล่ะ The Sword in the Stone: Part One (2011)
Can't say I've detected many kingly qualities so far.เขาอาจจะไม่ใช้กษัตริย์ที่ดีเท่าไหร่นักสินะ The Sword in the Stone: Part Two (2011)
You are a paragon of kingly composure.ช่างสงบสุขุม สมเป็นแบบอย่างกษัตริย์ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
จัก ๆ[jak-jak] (adv) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly
ขำ ๆ[kham-kham] (adv) EN: jokingly
พูดทีเล่นทีจริง[phūt thī len thī jing] (v, exp) EN: say something half jokingly ; to equivocate
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore
เย้ยหยัน[yoēiyan] (adv) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
kingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kingly

Japanese-English: EDICT Dictionary
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly #8,481 [Add to Longdo]
ずきずき[zukizuki] (adv, n, vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
にたり[nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ガクンガクン[gakungakun] (adv-to, adv) jerkingly [Add to Longdo]
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]
冗談めかして[じょうだんめかして, joudanmekashite] (exp) jokingly; in the form of a joke [Add to Longdo]
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work [Add to Longdo]
糞落ち着き[くそおちつき, kusoochitsuki] (n) provokingly calm [Add to Longdo]
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na, adj-t, adv-to, n, adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kingly \King"ly\, a. [Compar. {Kinglier}; superl. {Kingliest}.]
     Belonging to, suitable to, or becoming, a king;
     characteristic of, or resembling, a king; directed or
     administered by a king; monarchical; royal; sovereign; regal;
     august; noble; grand. "Kingly magnificence." --Sir P. Sidney.
     "A kingly government." --Swift. "The kingly couch." --Shak.
     [1913 Webster]
  
           The kingliest kings are crowned with thorn. --G.
                                                    Massey.
     [1913 Webster]
  
           Leave kingly backs to cope with kingly cares. --Cowper.
  
     Syn: Regal; royal; monarchical; imperial; august; sovereign;
          noble; splendid.
  
     Usage: {Kingly}, {Regal}. Kingly is Anglo-Saxon, and refers
            especially to the character of a king; regal is Latin,
            and now relates more to his office. The former is
            chiefly used of dispositions, feelings, and purposes
            which are kinglike; as, kingly sentiments; kingly
            condescension; " a kingly heart for enterprises."
            --Sir P. Sidney. The latter is oftener applied to
            external state, pomp, etc.; as, regal state, regal
            title, etc. This distinction is not observed by our
            early writers, but is gaining ground.
            [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kingly \King"ly\, adv.
     In a kingly or kinglike manner. --Shak.
     [1913 Webster]
  
           Low bowed the rest; he, kingly, did but nod. --Pore.
     [1913 Webster]
  
     Note: Although this citation, one from Paradise Lost, and one
           from Shakespeare's ll4th Sonnet are given by
           lexicographers as examples of adverbial use, it is by
           no means clear that the word is not an adjective in
           each instance.
           [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kingly
      adj 1: having the rank of or resembling or befitting a king;
             "symbolizing kingly power"; "the murder of his kingly
             guest" [syn: {kingly}, {kinglike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top