ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coastline

K OW1 S T L AY2 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coastline-, *coastline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coastline[N] แนวชายฝั่งทะเล, Syn. shoreline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coastlineแนวชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastline แนวชายฝั่ง
1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
coastlinecoastline, แนวชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Riots have erupted along the coastlines of several Pan Pacific cities.เกิดการชุมนุมตามแนวชายฝั่ง หลายเมืองในแถบแปซิฟิค Pacific Rim (2013)
Do you know how big the California coastline is?คุณรุ้มั้ยว่าแนวชายฝั่งทะเล แคลิฟอร์เนียใหญ่แค่ไหน? Closing Time (2012)
The south of the village pasture's coastline will be used as the centerทางใต้ของหมุ่บ้านจะมีชายฝั่งตรงกลางครับ Episode #1.2 (2011)
An unidentified enemy has breached our coastlines in a swift and militaristic attack.มีคำถามมากกว่าคำตอบ ตอนนี้เพียงแค่สิ่งเดียวที่ชัดเจน Battle Los Angeles (2011)
...from the coastline into suburbs.องค์การสหประชาชาติได้ประกาศการรวมตัวใหม่ด่วน ... Battle Los Angeles (2011)
Savage winds, rains and manic waves are being reported along the coastlines of several continents.กระแสลมที่รุนแรง ฝนและคลื่นที่ถาโถมได้ถูกรายงาน ไปตามชายฝั่งของหลายๆทวีป Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
This woman found me out of the blue from this place called the Coastline Plaza.มีผู้หญิงมาพบผมแบบไม่คาดคิด จากบริษัทชื่อ คอสไลน์ พลาซ่า In Plane Sight (2009)
I have a question about the coastline plaza building.ผมมีคำถามเกี่ยวกับ อาคารคอสไลน์ พลาซ่า In Plane Sight (2009)
I've traveled all over the world throughout my entire life, and the coastline is majestic.แล้วเราก็เริ่มตระหนักว่า พวกเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ เราต้องได้รับอนุญาต ที่จะได้รับใบอนุญาต The Cove (2009)
11 of the 15 biggest cities stand on a coastline or river estuary.11 เมืองใน 15 เมืองที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งหรือปากแม่น้ำ Home (2009)
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coastlineThe sea indented the coastline.

CMU English Pronouncing Dictionary
COASTLINE    K OW1 S T L AY2 N
COASTLINES    K OW1 S T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coastline    (n) kˈoustlaɪn (k ou1 s t l ai n)
coastlines    (n) kˈoustlaɪnz (k ou1 s t l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] coastline; seaboard; shoreline, #24,248 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
海岸線[かいがんせん, kaigansen] (n) coastline; coastal railway; (P) [Add to Longdo]
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline [Add to Longdo]
日南海岸[にちなんかいがん, nichinankaigan] (n) Nichinan coastline [Add to Longdo]
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coastline
      n 1: the outline of a coast

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top