ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeologist

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeologist-, *archeologist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeologist[N] นักโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeologistHe is an archeologist's assistant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 archeologist \archeologist\ n.
   1. 1 an anthropologist who studies prehistoric people and
    their culture.
 
   Syn: archaeologist.
     [WordNet 1.5] Archeology

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archeologist
   n 1: an anthropologist who studies prehistoric people and their
      culture [syn: {archeologist}, {archaeologist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top