ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-accrue-

AH0 K R UW1   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accrue, *accrue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก

English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does someone on a fixed income accrue that kind of debt?เขามีบางคนช่วยจุนเจือรายได้ ขณะที่หนี้สินพอกพูนอย่างนั้น All In (2013)
Speak to me such again, I will accrue your fucking head.ขืนพูดกับกูแบบนั้นอีก กูจะเอาหัวเหี้ยๆ ของมึงซะ The Thing in the Pit (2010)
She's trying to accrue as much time off as she can before...เธอพยายามจะเพิ่มวันหยุด ให้มากที่สุดก่อนที่จะ Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accrueAccrued interest will be paid into your account.
accrueBenefits accrue to the community from reconstruction.
accrueInterest accrued from the money left in my savings account.
accrueMany advantages accrue to society from the freedom of speech.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUE    AH0 K R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accrue    (v) ˈəkrˈuː (@1 k r uu1)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrue \Ac*crue"\, n. [F. accr[^u], OF. acre["u], p. p. of
   accroitre, OF. acroistre to increase; L. ad + crescere to
   increase. Cf. {Accretion}, {Crew}. See {Crescent}.]
   Something that accrues; advantage accruing. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrue \Ac*crue"\ ([a^]k*kr[udd]"), v. i. [imp. & p. p.
   {Accrued}; p. pr. & vb. n. {Accruing}.] [See {Accrue}, n.,
   and cf. {Accresce}, {Accrete}.]
   1. To increase; to augment.
    [1913 Webster]
 
       And though power failed, her courage did accrue.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to by way of increase; to arise or spring as a
    growth or result; to be added as increase, profit, or
    damage, especially as the produce of money lent. "Interest
    accrues to principal." --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       The great and essential advantages accruing to
       society from the freedom of the press. --Junius.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accrue
   v 1: grow by addition; "The interest accrues"
   2: come into the possession of; "The house accrued to the oldest
     son" [syn: {accrue}, {fall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top