ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xeno

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xeno-, *xeno*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xeno[PRF] ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ
xenon[N] ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
xenogenic[N] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
xenograft[N] การย้ายเนื้อเยื่อจาก, Syn. autograft
xenophile[N] ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe[N] ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenogamous[N] เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
xenophilia[N] ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia[ADJ] ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobia[N] โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenogamy(ซีนอก'กะมี) n. การผสมของพืชต่างต้นและต่างดอก,การผสมพันธุ์ต่างพันธุ์
xenon(ซี'นอน,เซน'ออน) n. ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenocrystผลึกแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenodochium๑. ที่พักคนเดินทาง๒. สถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenodochyการต้อนรับคนต่างถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenogamyการผสมข้ามต้น [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenograft; heterogenous graft; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenolith; accidental inclusionหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenomeniaระดูผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenomorphic; allotriomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenophileความนิยมต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Xenotime ซีโนไทม์
แหล่ง - พบในแหล่งลานแร่ดีบุกในจังหวัดระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ถ้าจะหาแร่ชนิดนี้ควรหาจากขี้แร่โมนาไซต์ และการแยกใช้วิธีแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ - สารประกอบอิตเทรียม (Yitrium) จากแร่นี้ใช้เพื่อการผลิตโทรทัศน์สี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xenoAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีนอน[n.] (sīnøn) EN: xenon   FR: xénon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
XENON Z IY1 N AA0 N
XENOS Z IY1 N OW0 Z
XENOPHON Z EH1 N AH0 F AH0 N
XENOPHOBIA Z EH2 N AH0 F OW1 B IY0 AH0
XENOPHOBIC Z EH2 N AH0 F AA1 B IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
xenophobia (n) zˌɛnəfˈoubɪəʳ (z e2 n @ f ou1 b i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排外[pái wài, ㄆㄞˊ ㄨㄞˋ, ] xenophobic; anti-foreigner, #47,187 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54, #81,753 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, ] xenon Xe; also written xian1 氙, #422,277 [Add to Longdo]
亚洲客蚤[yà zhōu kè zǎo, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla astia [Add to Longdo]
捕虏岩[bǔ lǔ yán, ㄅㄨˇ ㄌㄨˇ ㄧㄢˊ, / ] xenolith (geol.) [Add to Longdo]
骚扰客蚤[sāo rǎo kè zǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla vexabilis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xenon {n} [chem.]xenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
キセノン;クセノン[, kisenon ; kusenon] (n) xenon (Xe) [Add to Longdo]
キセノンアークランプ[, kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp [Add to Longdo]
キセノンランプ[, kisenonranpu] (n) Xenon lamp [Add to Longdo]
ゼノタイム[, zenotaimu] (n) xenotime [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
異物[いぶつ, ibutsu] (n,pref) foreign substance; foreign body; xeno; (P) [Add to Longdo]
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top