ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn turtle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn turtle-, *turn turtle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา turn turtle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *turn turtle*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn turtle[IDM] พลิกคว่ำ
turn turtle[PHRV] (เรือ) พลิกคว่ำ (ก่อนจม), Syn. turn topsy-turvy, turn upside down

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิกคว่ำ[V] turn over, See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle, Syn. คว่ำ, Example: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง, Thai definition: หงายเอาข้างบนลงล่าง, กลับเอาหน้าลง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  turn turtle
      v 1: overturn accidentally; "Don't rock the boat or it will
           capsize!" [syn: {capsize}, {turtle}, {turn turtle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top