ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submergence

S AH0 B M ER1 JH AH0 N S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submergence-, *submergence*
English-Thai: Nontri Dictionary
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submergenceการจมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMERGENCE S AH0 B M ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submergence (n) sˈəbmˈɜːʳʤəns (s @1 b m @@1 jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodensenkung {f}submergence of ground; subsidence of ground [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沈船捜索救助計画[ちんせんそうさくきゅうじょけいかく, chinsensousakukyuujokeikaku] (n) Deep Submergence Systems Project; DSSP [Add to Longdo]
米海軍沈船捜索救助計画[べいかいぐんちんせんそうさくきゅうじょけいかく, beikaigunchinsensousakukyuujokeikaku] (n) US Navy Deep Submergence Systems Project [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submergence \Sub*mer"gence\, n. [From L. submergens, p. pr.]
   The act of submerging, or the state of being submerged;
   submersion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submergence
   n 1: sinking until covered completely with water [syn:
      {submergence}, {submerging}, {submersion}, {immersion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top